72312 м. Мелітополь,
вул. Дзержинського, 141,
т. 44-45-12.
Розклад роботи: 6:30 - 17:00,
з понеділка по п'ятницю

Прозорість та інформаційна відкритість

СТАТУТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Первинно зареєстровано                                  ЗАТВЕРДЖЕНО                  

Виконавчим комітетом                                      Рішення ___________ сесії

Мелітопольської міської ради                           Мелітопольської міської ради                                                   

Запорізької області                                                Запорізької області

реєстраційний № 186                                                                _____________ скликання                                                

від 27.12.1996 р.                                                      ______ від __________20___ р.

                                                                                                                   Міський голова                                                                                                  

                                                                            _______________ С.А. Мінько                                                                                      

                                    

                                                                                  

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №  47 "БЕРІЗКА"

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 (нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                Прийнято загальними зборами

управління освіти                                             трудового колективу

Мелітопольської  міської ради                        __________________ 20 ___ р.

Запорізької області                                        

начальник

_________________ І. А. Єлісєєв

від ____________ 20___ р.

І. Загальні положення

1.1.  Дошкільний навчальний заклад № 47 "Берізка" комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - дошкільний заклад), створено на підставі рішення Мелітопольської міської ради  від 30.05.1995 № 221 і знаходиться у комунальній власності.

1.2. Викладення статуту у новій редакції пов'язано зі зміною найменування.

1.3. Юридична адреса дошкільного закладу:

72310, Запорізька область,

м. Мелітополь,

вул. Інтеркультурна,141

Повне найменування дошкільного навчального закладу: дошкільний навчальний заклад  № 47  «Берізка»  комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Скорочене  найменування дошкільного навчального закладу : ДНЗ № 47 «Берізка».

 

1.4. Засновник дошкільного закладу – Мелітопольська міська рада Запорізької області, яка здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.6. Дошкільний заклад (скорочене найменування ДНЗ № 47 "Берізка") є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

Організаційно – правова форма закладу: комунальна організація (установа, заклад).

1.7. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних

завдань дошкільної освіти:

-         збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

-         виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

-         формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

-         виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

-         емоційно-ціннісний розвиток дитини.

1.9. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює

діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням  та цим статутом.

1.10. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-         реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

-         забезпечення рівня дошкільної освіти у межах вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-         дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і  фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.12.  Тип дошкільного навчального закладу:  ясла – садок.

 

ІІ. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Заклад розрахований на 220 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими)

ознаками та при потребі:

-         за станом здоров'я дитини;

-         короткотривалі;

-         прогулянкові.

2.3. Зарахування дітей у логопедичну групу здійснюється на основі

рішення медико-педагогічної комісії. Приймаються діти з нормальним слухом, первинно збереженим інтелектом, які мають мовні порушення, що перешкоджають перебуванню в групах загального розвитку.

Термін перебування дітей в групі від півроку до одного року. У разі необхідності термін перебування продовжується, що вирішується психолого-медико-педагогічною комісією.

2.4. У дошкільному закладі функціонують групи: загального,

спеціального розвитку.

2.5. Дошкільний заклад має:

-         групи з денним режимом перебування дітей;

-         чергові групи у ранкові і вечірні години.

2.6. Наповнюваність груп дітьми становить:

-         раннього віку –  ясла від 2-х до 3-х років -15 дітей;

-         дошкільного віку –  сад від 3 – х до 6(7) років - 20 дітей;

-         група дітей з вадами мовлення – 10-12 дітей.

2.7. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно надати:

-         медичну довідку про стан здоров'я дитини;

-         медичну довідку про епідеміологічне оточення;

-         документ для зарахування до групи компенсуючого типу – протокол медико-педагогічної комісії;

-         свідоцтво про народження дитини;

-         заяву батьків;

-         документи для встановлення батьківської плати.

2.8. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її

хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.9. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу, а також у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

     2.10. Про відрахування дитини за 10 днів письмово повідомляються

батьки або особи, які їх замінюють.

         2.11. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат,

взаємодіє з сім'єю.

 

ІІІ. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем

протягом десяти з половиною годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові, неробочі дні  згідно зі ст.73 КЗпП України.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу початок з 630

до 1700.

3.3. Щоденний графік роботи  груп дошкільного закладу  з 630 до 1700.

За вимогами батьків  організована робота:

-         ранкова чергова група з 600 до 630;

-         вечірня чергова група з 1700 до 1800.

 

ІV. Організація навчально-виховного процесу

в дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і

закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного

плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи навчального закладу схвалюється педагогічною радою

закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області.

      План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з санітарно-

епідеміологічною станцією м. Мелітополя.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання

виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за

Базовим компонентом дошкільної освіти, який реалізується згідно з програма «Дитина в дошкільні роки» та з програмою для дітей раннього віку «Оберіг», навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки та варіативними авторськими програмами, затвердженими в установленому порядку.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими

пріоритетними напрямами: фізкультурно-оздоровчий; національно - патріотичне; корекційний; оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, потреб особистості вихованців.

4.7. Освітній процес в групі для дітей з вадами мови розв'язує завдання,

які визначені чинною програмою дошкільного закладу у напрямках розумового, фізичного та естетичного розвитку дітей, але основними завданнями роботи логопедичної групи передбачається корекція мовного розладу, тобто розвиток усіх аспектів мовлення, створення єдиного корекційно-освітнього простору, пропаганда логопедичних знань серед батьків і педагогів.

4.8. Дошкільний заклад може здійснювати додаткові освітні послуги

згідно з  Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 року № 38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними навчальними закладами" та іншими нормативно-правовими актами, діючими в цій галузі освіти.

 

V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Забезпечення продуктами харчування здійснюється

централізованим постачанням на підставі угод, укладених управлінням освіти з  організаціями-постачальниками.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

Харчування дітей здійснюється відповідно з перспективним меню з урахуванням наявності продуктів.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

VІ. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється

міським відділом охорони здоров'я  на безоплатній основі та управлінням освіти Мелітопольської міської ради.

6.2. Медичний персонал складається з:

-         старших медичних сестер;

-         лікаря-педіатра.

6.3. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування. Для здійснення лікувально-профілактичної, корекційно-відновлювальної роботи в дошкільному закладі обладнано кабінети:

-         медичний;

-   маніпуляційний;

-         логопедичний;                                 

-         психолога;

-         спортивна зала;                                

-   спортивний майданчик.

6.4. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови

для роботи медичного персоналу.

 

VІІ. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є:

діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та

морального заохочення: подяка, грамота, преміювання відповідно до внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-         безоплатна дошкільна освіта;

-         безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-         захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

-         захист від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства,  приниження її гідності;

-         здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-         обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

-         звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку виховання і навчання своїх дітей;

-         брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

-         відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-         захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і у суді;

-         інші права, що не суперечать законодавству України.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

-         своєчасно вносити плату за харчування в дошкільному закладі у встановленому порядку, своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливу відсутність або хворобу дитини;

-         слідкувати за станом здоров'я дитини;

-         інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу

приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про

працю, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими  відповідно до них правилами внутрішнього  трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

-         на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

-         брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

-         на підвищення кваліфікації, участь у роботі методичних об'єднань, нарадах тощо;

-         проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-         вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-         на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-         об'єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-         на захист професійної честі та власної гідності;

-         інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:  

-         виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-         дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-         забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного  та психічного насильства;

-         брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-         виконувати накази та розпорядження керівництва;

-         інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу та

звільняються з дошкільного закладу завідувачем згідно з законом України "Про дошкільну освіту" та чинним законодавством про працю.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за

збереження  життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст. 26 Закону

України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди  двічі на рік в міській поліклініці.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації,

яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до  Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут,

правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадові обов'язки, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VІІІ. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється управлінням освіти

Мелітопольської міської ради Запорізької області.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює   

його завідувач, який призначається і звільняється з посади   засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

-         відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-         здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

-         має право на відкриття рахунків в установах банку та Державного казначейства;

-         відповідає за дотримання фінансової дисципліни у межах затвердженого кошторису та збереження матеріально-технічної бази закладу;

-         приймає на роботу і звільняє з роботи педагогічних та інших працівників дошкільного закладу, згідно ст. 31 Закону України "Про дошкільну освіту";

-         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-         готує та подає на затвердження засновнику штатний розклад дошкільного закладу;

-         контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей,

-         затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-         забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-         контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним  особливостям, здібностям і потребам;

-         підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-         щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі –

педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть  входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

     Головою  педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

-         розглядає  питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

-         організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки; передового педагогічного досвіду;

-          приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори

колективу закладу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

     Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного

закладу становить не менш 2/3, батьків – залежно від  кількості груп, по одному представнику від кожної групи та ще один.

     Термін їх повноважень становить 1 рік.

     Рішення  загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від  загальної кількості присутніх.

     Загальні збори:

-         приймають статут, зміни і доповнення;

-         обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

-         заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу, з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-         розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

-         затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального  і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган

самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з  метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

     Піклувальна рада  у складі 7-15 осіб створюється за рішенням загальних

зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на загальних громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її  засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як  правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

-         співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

-         сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відповідальної бази дошкільного закладу;

-         сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

-         сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

-         організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

-         стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-         всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

-         сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

ІХ. Майно дошкільного закладу

Відповідно до рішення сесії Мелітопольської міської ради 

дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

 

Х. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1.Фінансово – господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

10.2.  Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

-         засновника;

-         відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-         батьків або осіб, які їх замінюють відповідно до щорічної батьківської угоди;

-         добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

-         від платних послуг і оренди приміщень закладу.

10.3.Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

-         придбати;

-         орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-         отримати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

-         здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно з законодавством.

10.4.. Статистична звітність – Форма № 85-К, затверджена наказом

Мінстату України від 16.08.1995 № 210, про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства України.

10.5.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в

дошкільному закладі визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік та фінансова звітність здійснюється дошкільним навчальним закладом самостійно, або через централізовану бухгалтерією управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області.

В  разі самостійного ведення бухгалтерського обліку дошкільним навчальним  закладом, дошкільний заклад має право на відкриття у територіальному органі Державного казначейства реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання  загального фонду кошторису) та спеціального реєстраційного рахунка ( для обліку операцій з  виконання спеціального фонду кошторису та зарахування на цей рахунок коштів за надані установою платні послуги,  а також благодійних внесків, грантів ті дарунків).  При самостійному веденні бухгалтерського обліку дошкільним навчальним закладом – головним розпорядником коштів є управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області,  дошкільний навчальний  заклад є розпорядником коштів  нижчого рівня.

10.6.  ДНЗ № 47 «Берізка» має статус неприбуткової організації відповідно до чинного  законодавства.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів дошкільного навчального закладу (неприбуткової організації) працівників  (крім оплати  їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних  з  ними осіб.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації  використовуються виключно для фінансування видатків за утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей,завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

 

 

 

ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється за планом управління освіти Мелітопольської міської ради не частіше ніж 1-2 рази на рік.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником.

 

ХІІ. Ліквідація та реорганізація дошкільного навчального закладу

12.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) ДНЗ здійснюється за рішенням засновника уповноваженого ним органу або суду згідно з чинним законодавством України.

12.2. Ліквідація ДНЗ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється засновником або органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

12.3. Від моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним навчальним закладом.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс ДНЗ і подає його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження.

12.4. У разі реорганізації і ліквідації ДНЗ працівникам, що звільнюються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

12.5. Дошкільний навчальний заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.

12.6. У разі припинення дошкільного навчального закладу ( у результаті  його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

                                                                                                       


КАДРОВИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ

ДАННІ ПРО ПЕДКАДРИ ДНЗ № 47 НА 01.09.2017

ПІБ педагога

посада

освіта

рік закінч. навч. закладу,

фах за дипломом

пед.ст

катег., звання

заг

пос

1

Поліщук О.А.

завід.

повна вища

спеціаліст

МДПУ, 2003

вихователь дітей дошк. віку, організатор дошк.вих.

30

 

 

2

Мельниченко І.В.

вих.-мет.

повна вища

спеціаліст

МДПУ, 2003

вихователь дітей дошк. віку, організатор дошк.вих.

14

 

спец.І

катег.

3

Артеменко Т.Д.

вч.-логопед

повна вища

Московський держ. Відкритий педінститут, 1994, учитель-дефектолог, логопед

27

26

спец В кат. Старш. вчит.

4

Сухоненко

С.В.

 

пр. психол.

повна

вища

Слов`янський державний пед.

університет, 2009, психолог

1,5

6

місяців

спец.

5

Антонова Н.Г

муз.

 кер.

непов. вища

мол. спец.

Донецьке муз училище, 2014, артист оркестру, викладач акордеону

1

1

7 тар. розр.

6

Сергеєва О.А.

муз.

кер.

повна вища спеціаліст

МДПІ, 1997 вчитель музики, методист виховної роботи

19

13

спец.І кат.

7

Леконцева Н.І.

вих.

повна вища спеціаліст

МДПІ, 1999, викл. дошк. пед.. та псих., вихователь

38

38

сп.В кат,

в-мет

8

Позднякова  С.О.

 

вих.

неп. вища

Запорізьке педуч.,

1990, вихователь в дошк. закл.

 

 

27

27

9 т.р

в-мет

9

Ряжечкіна Н.О.

вих.

неп. вища

Ялтинське педучилище, 1989, вихователь

26

26

8 т.р.

10

Тітух О,Д.

вих.

неп. вища

Запорізьке педучилище, 1985, вихователь

32

32

9  т.р.

в-мет.

11

Михайловська О.В.

вих.

повна вища спеціаліст

МДПІ, 1996 викл. дошк. пед. та психолог., виховат.

31

31

спец.І кат.

12

Гоєнко Ю.В.

вих.

повна вища спеціаліст

МДПІ, 2000 викл. дошк. пед.. та псих., вихователь

16

16

спецІ кат.

13

Чалухіді Л.М.

вих.

повна вища

Одеський педунів.,1977

вчитель географії

45

45

спец.В.кат.

в-мет.

14

Сушко Т.С.

вих.

повна вища спеціаліст

бакалавр

МДПІ, 1999, вчитель англ. мови, укр.. мови.

МДПУ, 2015, вих. діт. дошк. віку

16

16

спец.І

кат.

15

Пачева О.В.

вих.

повна

вища спеціаліст

МДПУ, 2010, вихов. дтей дошк. віку, викл. психол.

19

19

спец. І кат.

16

Радочина Ю.В.

вих.

повна вища спеціаліст

МДПУ, 2003, вихов. дітей дошк. віку

11

10

спец. ІІ кат.

17

Безкровна О.П.

вих.

повна вища

магістр

бакалавр

МДПУ, 2009, вчитель географії

МДПУ, 2013, вихователь

8

8

Спец ІІ кат.

18

Осипенко О.В.

вих.

повна вища

спеціаліст

бакалавр

МДПУ, 2010 викладач української мови та літератури

МДПУ,2016 вихов. дітей дошк.віку

8

8

спец.

19

Король О.С.

вих.

повна вища спеціаліст

МДПУ, 2011 вихователь дітей дошкільного віку

6

6

Спец ІІ кат.

20

Єфименко Ю.Є.

вих.

повна вища спеціаліст

МДПІ, 1999 учитель географії

6

6

спец.

21

Івлєва С.В.

вих.

Повна

вища спеціаліст бакалавр

МДПУ, 2005 вчитель початкових класів

МДПУ, 2016 вихов. дітей дошк.віку

4

4

Спец.

23

Андреєва О.В.

вих.

повна вища спеціаліст бакалавр

МДПІ, 2000 вчитель англійської, нім. мов, заруб. літ.

МДПУ, 2015, вих. діт. дошк. віку

6

6

Спец ІІ кат.

24

Степанова Н.М.

вих.

повна вища спеціаліст

МДПУ, 2008 вихователь дітей дошк. віку, викл. дошк. пед.. та псих.

7

7

спец.

25

 

Ольшанська С.В.

 

 

 

вих.

повна вища спеціаліст

МДПУ, 2003 вихователь, організатор дошкільного вих.

15

15

спец. ІІ кат.

26

Щелкунова О.М

 

 

вих.

неп. вища

Московський педагогічний коледж, 1993, вихователь дошкільних закладів

21

21

8 тар. роз.

27

Єрьоменко А.А.

вих.

повна вища спеціаліст

МДПУ, 2007 вихователь, вчитель початкових класів

6

5

спец.

28

Белікова Н.О.

вих.

повна вища

МДПУ, 2010 вихов. дітей дошк віку викл. псих. у закладах осв.

7

7

спец.

28

Поділова Н.О.

вих.

бакалавр

 МДПУ, 2017, вчитель історії

 

2

2

тар. роз.

30

Чикаєва Г.О.

ст.

м/с

неповна вища

молодший спеціаліст

Меліт. медичний коледж, 2005 медична сестра

12

12

 

31

Перегуда

О.В.

вих.

вища

МГПІ, 1997, викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь дітей дошкільного віку

15

15

спец. І

кат.

32

Ангеловська

Марина

Юріївна

ас.

вих.

вища

МДПУ, 2005, практичний психолог

 

 

 

 

5

 

спеціаліст

33

Турова

Наталія

Борисівна

ст.

м/с

середньо-спец.

Бердянське медичне училище, 1989

27

27

спец.

В кат.

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі

У 2017/2018 н.р. дошкільний заклад № 47 «Берізка» керується в своїй роботі наступними нормативними документами:

· Конституція України;

· Закони України «Про освіту»,«Про дошкільну освіту»;

· Базовим компонентом дошкільної освіти (2012 р.);

· Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305);

· новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів(затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234);

· Інструктивно-методичними рекомендаціями Департаменту (управління) освіти і науки (молоді та спорту) України про «Організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» (від 13.06.2017 № 1/9-322);

· Наказом МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

 

Освітніми Програмами

Комплексні освітні програми:

«Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. – Крутій К.Л., авт колектив  - Богуш А.М. та ін.) – нова редакція 2015 року

«Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. А.М. Богуш)

Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. Трофименко Л.І.)

 

Парціальні освітніі програми:

«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І.І., Каплуновська О.М.)

«Про себе треба знати, про  себе треба знати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт.. Лохвицька Л.В.)

«Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт..: Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)

«Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації  (заг. ред. – Низковська О.В., авт..: Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.)

«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. – Березіна О.М., Гніровська О.З., Лінник Т.А.)

«Казкова фізкультура, програма з фізичного виховання раннього та дошкільного віку (авт. – Єфименко М.М.)

 

 

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ

ДНЗ № 47

Вулиці: Південно-Лінійна, П.Дорошенка, Бєляєва, Олександра Чигріна, Університетська № 105 - 229 (приватний сектор), № 127 (державний сектор), Інтеркультурна № 119 - 189, № 172 - 216 (приватний сектор), № 141, № 141а, 141б, № 143, № 145, № 161 (державний сектор), Гетьманська №  94 - 222 (приватний сектор), № 125, № 127, № 137, № 139, № 141, № 143, (державний сектор), Героїв України № 47 - 53, № 48 - 56 (державний сектор), Олександра Фесюка № 1 - 29 (приватний сектор), Покровська від просп. Б.Хмельницького до кінця

 

Провулки: Університетський, Бєляєва, Волинський, Балтійський

 

 

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ (ПОТУЖНІСТЬ), ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДУ

 

 

Проектна потужність ДНЗ : 12 груп, 220 дітей.

Фактична кількість - 11 груп, 254 дитини.

 

№ групи

Назва групи

Вік дітей

Кількість дітей

1

«Квіточки»

Переддошкільний вік

3-й рік життя

15

6

«Кошенята»

Переддошкільний вік

3-й рік життя

20

3

«Метелики»

Переддошкільний вік

3-й рік життя

18

2

«Колобки»

Дошкільний молодший вік

25

7

«Сонечки»

Дошкільний молодший вік

27

8

«Мотрійки»

Дошкільний молодший вік

27

4

«Дзвіночки»

Дошкільний середній вік (інклюзивна)

23

9

«Курчата»

Дошкільний середній вік

27

5

«Їжачки»

Дошкільний старший вік

28

10

«Бджілки»

Дошкільний старший  вік (логопедична)

16

11

«Зірочки»

Дошкільний старший вік

28

Всього

 

 

254

 

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

9 груп - україномовні

2 групи - російськомовні (1- переддошкільний вік, 1- логопедична)

 

 

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ

ВАКАНТНИХ ПОСАД В ЗАКЛАДІ НЕМАЄ

 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

1.

Об’єм будівлі в м3

8420

2.

Площа будівлі в м2

1230 (одного поверху)

3.

Опалювальна площа приміщень м2

2460

4.

Площа закладу, яка прибирається прибиральницею в м2

718

5.

Площа двору (без забудови) в м2

8112,6

6.

Площа удосконаленого покриття (асфальт) в м2

2360

7.

Площа газонів в м2 (що прибирається протягом року)

5752,6

8.

Система опалення

централізована

9.

Наявність теплопункту

1

10.

Наявність лічильників

 

 

Електропостачання

2

 

Водопостачання

1

 

Теплопостачання

1

11.

Наявність електроприборів:

 

 

Харчоблок

 

 

-         електроплити

3

 

-         електросковорода

1

 

-         електромясорубка

3

 

-         електроводонагрівач

1

 

-         холодильна шафа

2

 

-         холодильник

1

 

-         кондиціонер

1

 

Пральня

 

 

-         центрифуга

1

 

-         електрокотел

1

 

-         водонагрівач

1

 

-         промислова пральна машина

1

 

-         пральна машина автомат (на 7 кг.)

2

 

-         електропраска

2

 

Медичний кабінет

 

 

-         холодильник

1

 

-         апарат «Поток»

1

12.

Наявність контейнеру для вивозу твердих побутових відходів

1

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

 

 

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 Звіт

керівника дошкільного навчального закладу №47 «Берізка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області за 2016/2017н.р.

Чалухіді Л.М.

зборах колективу ДНЗ  08.06.2017 року

  Дошкільний навчальний заклад  № 47 комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області знаходиться за адресою: 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна,141, телефон 8(0619) 44 – 45 – 12   E-mail: sadokber.47@gmail.com

   ДНЗ  № 47 «Берізка» діє з 19 травня 1979 року, розрахований на 12 груп - 220 місць. З 1998 року у закладі функціонує 11 груп, які відвідує на цей час  237 вихованців  .

   Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

     Протягом навчального року 2016/2017 ДНЗ № 47 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» у всіх вікових групах закладу, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку ДНЗ та річного плану роботи, що забезпечувало всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту».

   Освітній процес у ДНЗ № 47 здійснювався на основі психолого-педагогічної діагностики, педагогіки співробітництва та гуманізму. З цією метою була активізована робота з педагогічним колективом, спрямована на особистісне зростання кожного педагога. Результати курсової підготовки і атестації відображені в творчих звітах.

Режим роботи ДНЗ № 47 :

П’ятиденний з 6.30. до 17.00.

Мова навчання – українська.

Аналіз педагогічного складу

   Дошкільний навчальний заклад № 47 «Берізка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області  укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 30 педагогічних працівників: 1 завідувач, 1 вихователь – методист, 1 практичний психолог, 3 музичних керівника, 1 вчитель – логопед, 23 - вихователів. З вищою освітою – 25 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 5 педагога.

Освітній рівень педагогів:

     Вища – 25,    з них 18 – вища за фахом 

     Середня спеціальна – 5 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

5 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії

4 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

7 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

7 – кваліфікаційну категорію  «спеціаліст»

   З 30 педагогічних працівників 5 мають педагогічне звання «вихователь – методист» та 1 - педагогічне звання «Старший вихователь».

   

 

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

   З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією дошкільного навчального закладу № 47 були охоплені контролем усі суттєві питання. Здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом  заходів

      Протягом 2016/2017 навчального року керівник закладу підтримувала творчу ініціативу працівників щодо підвищення рівня освітньої роботи, заохочувала творчі пошуки педагогів. Педагоги будували  свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Матеріали для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України систематизовані в методичному кабінеті.

На спільних засіданнях вирішувались питання які стали в нагоді вихователям у вирішенні проблем з адаптацією, психолого-педагогічної підготовки дітей до школи. Обмін думками, досвідом, обговорення результативності освітнього процесу сприяли виробленню загального підходу в організації єдиних вимог в питаннях адаптації і соціалізації, розробку конспектів занять з пізнавального розвитку, розробці дидактичного матеріалу з використанням навчальних і ігрових методів та прийомів .

Однак є труднощі впровадженні сучасних форм роботи управлінської і методичної діяльності. Потребують подальшого удосконалення напрямки роботи з патріотичного виховання,  фізичного розвитку та формування інтересу до здорового способу життя, соціалізації дітей в сучасних реаліях, підвищення рівня педагогічної майстерності молодих вихователів .

 

                            МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

     Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу було спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти.  Наслідки цієї роботи демонструють позитивну динаміку в порівнянні з попереднім навчальним роком: створення предметно – розвивального середовища  та навчальне – методичне забезпечення становить 95%; підготовка педагогів, техперсоналу та батьків  становить від 80% до 90%.

    Результати освітньої роботи дошкільного навчального закладу  в 2016/2017 навчальному році дозволяють констатувати про цілісну систему реалізації поставлених завдань, які відображували  актуальні питання виховання дошкільників.

     Модель методичної роботи будувалася на поєднанні колективних та індивідуальних форм роботи, теоретичного та практичного блоків, з врахуванням побажань та рівня кваліфікації учасників.

     Над проблемною темою колектив працював другий  рік, створювались власні методичні матеріали, продовжилась робота над підвищенням інформаційної компетентності учасників освітнього процесу.

     Була  продовжена робота по вивченню Базового компонента дошкільної освіти, приділена значна увага ознайомленню з Програмами, рекомендованими Міністерством освіти та науки України. Ці  питання обговорювалися на методичних годинах, під час індивідуальних і групових консультацій.

     Освітні завдання здійснювались на основі психолого-педагогічної діагностики, педагогіки співробітництва та гуманізму. З цією метою була активізована робота з педагогічним колективом, спрямована на особистісне зростання кожного педагога. За минулий навчальний рік 4 педагога підвищили свою кваліфікацію при ЗОІППО, 3 педагога пройшли чергову атестацію,  2 з них підвищили свій кваліфікаційний рівень. Результати курсової підготовки і атестації відображені в творчих звітах.

     В роботі з педагогами впродовж навчального року згідно річного плану застосовувалися індивідуальні, групові та масові форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, семінар-практикум, педгодини, консультації, майстер-класи, школи педагогічної майстерності тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та ефективними завдяки   актуальним питанням, що розглядалися, різнобічному і ґрунтовному аналізу освітнього процесу, розумінню педагогами необхідності якісних і суттєвих змін. Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням в неї інтерактивних форм та методів роботи з педагогічними кадрами: дискусій, ділових ігор, тренінгів, квестів.    

     Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка, що включала вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок.

В їх роботі  приймали участь всі педагоги, при цьому враховувався рівень активності та добиралися відповідні методи роботи засідань. Педагогічна рада «Формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку: інтегрований підхід» була спрямована на  визначення умов та критеріїв формування життєвої компетентності дитини, оптимізацію освітнього процесу, обмін досвідом роботи. З метою налагодження партнерських стосунків у всіх учасників освітнього процесу  була проведена педагогічна рада «Збереження психоемоційного здоров’я дітей засобами психолого-педагогічної взаємодії». Доповідачами виступали вихователі, практичний психолог, вихователь-методист,  що надавало можливість слухачам побачити та обговорити проблему з різних сторін, налагодити взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу. Методичний фонд поповнився сучасними авторськими посібниками, зразками перспективного планування, що стане у нагоді педагогам у роботі з дітьми. Розкриття питань педагогічних рад проходило в різних формах, що сприяло розвитку творчості педагогів. 

      В дошкільному закладі діяв проблемний семінар «Формування компетентності педагогів щодо економічного виховання дошкільнят», який був проведений в формі педагогічної погостини. Це дало змогу налаштувати педагогів на сучасну модель виховання дітей. Семінар-практикум «Діти з особливими освітніми потребами: правила взаємодії з ними» сприяв  набуттю педагогами знань і практичних  умінь щодо впровадження інклюзивної освіти в практику роботи дошкільного закладу. Завдяки організованому майстер-класу «Організація освітнього процесу за інтегрованою особистісно-орієнтованою технологією» педагоги підвищили теоретично-практичну обізнаність з питання  досягнення оптимального рівня освіти вихованців ДНЗ шляхом інтеграції. Продовжилась робота «Школи здорової дитини» на засіданнях якої педагоги здобули знання щодо збереження і укріплення соціального та психічного здоров’я дошкільників.  Цікавим та корисним  став педагогічний тренінг «Самоосвіта – найважливіша умова професійного росту педагогів», така форма роботи забезпечила у педагогів прагнення до самоосвіти, покращила теоретичний рівень знань та сприяла удосконаленню практичних умінь педагогів.

      Згідно річного плану  в ДНЗ працювала творча група по темі «Еколого-культурне середовище як засіб виховання патріотизму у дошкільників» (2-й рік), підсумком роботи якої стало оновлення змісту екологічної стежини, осучаснення розвивального середовища території дошкільного закладу.  Аналіз занять та режимних моментів показує позитивну динаміку щодо зростання педагогічної майстерності та рівня проведених занять  педагогами, це свідчить, що обрані форми методичної роботи  є ефективними. Варто відмітити високий рівень проведення відкритих показів різних видів роботи, а саме:   заняття «Звідки  хліб приходить», зміст якого  сприяв формуванню життєвої компетенції (вихователь Гоєнко Ю.В.); літературне свято до дня народження Лесі Українки було спрямоване на виховання  патріотичних якостей дошкільників засобами залучення до кращих культурних надбань українського народу.  

       Педагогічні читання, консультації, школи майстерності, що проводилися в ДНЗ сприяли обміну досвідом, розширенню професійних умінь педагогів, знайомству з інноваційними технологіями, поширенню інтеграції в освітньому процесі. 

      Дошкільний заклад є базовим з проблеми  «Інтеркультурне виховання дошкільників»,  результатом роботи якого стала допомога  педагогам міста в оволодінні методами громадянського виховання, пропаганда серед батьків і громадськості толерантного ставлення до людей різних національностей. Для педагогів міста і батьків проводились різноманітні заходи: «День української письменності і мови», «День Святого Миколая», «Весела Масляна», екскурсії,  родинні зустрічі з представниками різних національностей, завдяки яким значно оновився фонд дитячих національних костюмів. Оновилася методична і матеріальна база, спрямована на  реалізацію проблемної теми дошкільного закладу.

      Окремою ланкою методичної роботи у 2016/2017 н. р. стала організація взаємодії з родинами вихованців. Робота з батьками проводилася в рамках як традиційних форм, а саме,  проведення загальних та групових батьківських зборів, засідань ради закладу, групових та індивідуальних консультацій, Дня відкритих дверей, так і в рамках інноваційних форм -  робота   «Клубу успішного батьківства», «Школи професійної допомоги», інформування батьків про діяльність закладу за допомогою Інтернет-сайту, проведення семінару-практикуму «Нашому роду нема переводу», продовження випуску періодичного видання дошкільного закладу.  Впродовж навчального року  батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми.
     Велика увага в закладі приділялася забезпеченню якісної підготовки дітей до навчання в школі. З цією метою у 2016/2017 н. р. проведена загальносадова конференція «Готуємо майбутнього першокласника» за участю педагогів загальноосвітньої школи.  Вихователі старших груп активно працювали над розвитком у дітей цілеспрямованого сприймання, формування психічних процесів, навичок навчальної діяльності, самооцінки, що дало змогу успішно перейти на наступний рівень освіти. Моніторинг рівня знань дітей показав, що з 42 випускників високий рівень мають 5 дітей (12%), достатній – 16 (38%), середній – 21 (50%), дітей з низьким рівнем немає. Вже є традицією для старших дошкільнят брати участь в святкуванні Першого  дзвоника, пізнавальними та повчальними для дітей дошкільного віку є екскурсії до школи: до бібліотеки, класів.

      Продуктивною в цьому навчальному році була взаємодія з закладами оточуючого соціуму: міським краєзнавчим музеєм, дитячою бібліотекою, педагогічним університетом. 

       З метою визначення рівня знань педагогів з конкретних питань освітньо-виховної роботи проводились діагностування, анкетування. Це дало можливість  надати методичну допомогу у вирішенні проблемних питань. Підвищенню кваліфікації педагогів допомагали участь в роботі методичних об’єднань, педтовариств.  Тематична папка «Вісті з методоб’єднань» сприяла підвищенню рівня обізнаності педагогів. Належна увага приділялась роботі з молодими вихователями. У дошкільному закладі працюють 2 молодих спеціаліста. В цьому навчальному році продовжив роботу «Клуб молодого спеціаліста», який передбачав різноманітні форми методичної роботи. За кожним з молодих педагогів закріплено досвідченого педагога-наставника. Проте рівень самоосвіти педагогів залишається на недостатньому рівні і потребує покращення.

       В цьому навчальному році педагогічний колектив приймав участь у фестивалях і конкурсах: конкурсі читців, «Співочі дзвіночки», «Панночка (панок) національність». Активну участь приймали у міських масових заходах: святкуванні Дня міста, фестивалі «ЧерЕшньово», благодійних акціях, які проводилися з залученням сімей вихованців. Ці заходи дали змогу розкрити творчий потенціал педагогів, сприяли укріпленню взаємодії з батьками, вихованню патріотичних почуттів у дітей. Традиційним стало проведення свят мікрорайону, які  підвищують рейтинг дошкільного закладу. Проте, участь дошкільного закладу  і педагогічних працівників у професійних конкурсах залишається на недостатньому рівні.

      Протягом року в закладі проведено ряд тематичних заходів і тижнів: фестиваль ранкової гімнастики, тиждень знань безпеки життєдіяльності, художньо-тематичні виставки, конкурси-огляди. Традиційним стало проведення тижнів національних культур, які організовуються в тісній співпраці з родинами вихованців.

       Основними питаннями, які потребують поліпшення і подальшої кропіткої роботи стали:

·        створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження ідей, нововведень.

·        вдосконалення системи застосування інноваційних технологій.

·        продовження роботи по формуванню позитивного іміджу ДНЗ

·        оновлення змісту методичної та психологічної служб, методів роботи з педагогами з метою підвищення рівня їх інноваційної компетентності:

·        участь педагогічного колективу в професійних конкурсах.

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

За результатами моніторингу рівень знань дітей з 42 випускників показав, що високий рівень мають –  5 дітей (12%), достатній – 16 (38%), середній – 21 (50%), дітей з низьким рівнем немає. Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей на рівень засвоєння знань, умінь, навичок відповідно до програмних вимог показали динаміку росту високого та достатнього рівня по всіх розділах програми та зниження низького рівня. Найгірші результати продемонстрували показники моніторингу з розділу «Мовленеве спілкування». Потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку зв’язного мовлення (багато понять  залишається в пасивному словнику дітей, недостатнє володіння монологічним українським мовленням).

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Вихователі та керівники музичні дошкільного закладу впродовж учбового року наполегливо працювали над виявленням творчого потенціалу ранніх захоплень дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей. З цією метою була організована гурткова робота до якої залучені вихованці молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. Вихователі :

Т.С. Сушко , С.О. Позднякова , І.В.Мельниченко,О.П.Безкровна, О.А.Сергеєва  являючись керівниками гуртків досягли добрих результатів у створенні умов для розвитку природних здібностей, художнього смаку, пісенної та танцювальної майстерності, інтелектуальних якостей, мовленевих здібностей. Постійно діючий гурток «Соловейко» (керівник – О.А Сергеєва)  неодноразово демонстрував свої результати на тематичних святах, музичних розвагах, презентаціях, тощо. Результати роботи гуртка «Розумники» (англійська мова для дошкільників), доведи великий потенціал вихованців у засвоєнні іноземної мови, достатні можливості та компетентність керівника Т.С.Сушко в організації цієї роботи. Але для повноцінної та більш результативної роботи гуртків необхідно здійснити матеріально-методичне забезпечення, налагодити більш чітку систему організацію занять, здійснити відбір найбільш ефективних форм і методів навчання дошкільників.

 

 

 

         РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ЗІ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

навчальному році була продовжена взаємодія з ЗОШ № 11 і  педагогічним колективом дошкільного закладу . Системність роботи з питань наступності та перспективності в роботі дошкільного закладу та ЗОШ № 11 демонструють організовані та проведені екскурсії дітей, а саме :

    - на свято першого дзвоника, по школі, на шкільний стадіон; зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку;

 - відвідання вихователями уроків у 1-му класі,  присутність вчителів на заняттях та режимних моментах у групах старшого дошкільного віку,       проведені спільні педагогічні ради та семінари. Такі  заходи сприяли поєднанню зусиль двох ланок в реалізації освітніх завдань,           відстежуванні результативності навчання випускників закладу та адаптації до умов школи.     

     Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є : розвиток українського мовлення, дрібної моторики руки, розвиток психічних процесів: пам’яті, уяви, формування адекватної самооцінки, дисциплінованості.

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ

 

Окремою ланкою роботи дошкільного закладу у 2015/2016 навчальному році стала організація взаємодії з родинами вихованців. Провідною формою роботи з батьками,  яка характеризувалася значною педагогічною доцільністю були батьківські збори, робота «Клубу успішного батьківства». Впродовж навчального року батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми.

Позитивні результати навчально-виховної та методичної роботи дошкільного закладу свідчать про співпрацю з родинами вихованців, пробудженню у батьків інтересу до виховання дітей. Але існують проблеми, які потребують вирішення в роботі з батьками: підвищення психолого - педагогічної культури батьків, формування позитивно – емоційного ставлення до вихователів, індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців, урахування вікових особливостей, характеру батьків.    

 

 

 

                              ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

 

    Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році здійснювалось в середньому на суму 19,00 грн. за перспективним двотижневим меню, при нормі – 23.00 гривні.  Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. Готуючи страви, кухар дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

    Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи . Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2016року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт дошкільного навчального закладу  № 47. Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

  Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування, Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів за рахунок бюджетних коштів.

    Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

    Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей міської СЕС

                             

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

    Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2016/2017 навчальний рік.  Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1.​ Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками з профілактики захворювань.

2.​ Систематичне щеплення дітей.

3.​ Дотримання вимог санітарії.

4.​ Здійснення загартування вихованців.

5.​ Організація фізичного виховання.

6.​ Чітке дотримання режиму.

7.​ Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою, дитячим санаторіє.

     ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок благодійних внесків батьків та міському бюджету: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ  ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

Протягом 2016/2017 навчального року активно працював Батьківський комітет ДНЗ. Члени БК закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використанням. БК закладу вів активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання БК закладу проводились регулярно.

Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:

                           Найменування

Кількість

Вартість,грн..

1.

Придбано:

 

 

1.1.

Постільна білизна (комплекти)

137 шт.

20550,00

1.2.

Килим

1 шт.

1500,00

1.3

Шафа гр.. № 9

1 шт.

3932,00

1.4.

Холодильна шафа (фізіокабінет)

1 шт.

4120,00

 

 

 

 

 

Всього:

 

30102,00

 

Придбання за бюджетні кошти :

1.

Придбання  за  бюджетні кошти:

 

 

1.1.

Миючи засоби, порошок пральний

 

17305,74

1.2

Т.папір, серветки, сміттєві пакети, кухонні скребки

 

2583,99

1.3

Цемент, пісок

250 кг

500,00

1.4

Пісок

10 тон

1750,00

1.5

Господарські товари: віники, вапно,клей ПВА, лампочки,саниліт,кисти  та валики для фарбування

 

5318,86

1.6.

Медикаменти: вата, бинт, йод, зеленка, перекис водню, септил, шприці

 

1064,57

1.7.

Канцтовари:офісний папір, файли,ручки.

 

1585,95

 

Книги складського обліку, журнали на харчоблок, меню – розклад,згода.

 

232,93

2.

Ремонт обладнання:

 

.

2.1.

Заправка картриджа для принтера

2 шт.

140,00

 

 

 

 

 

Всього:

 

30482,04

 

                                                 ПІДСУМКИ

 

      Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базової програми.

Але є труднощі, які необхідно вирішувати це: ремонт дахів прогулянкових павільйонів груп ( часткова заміна шиферу та повна заміна зливів та капітальний ремонт підлог); поступова заміна дитячих меблів у групах: ліжка, шафи у роздягальних кімнатах, заміна електромережі, заміна лінолеуму  та вікон по ДНЗ, заміна трьох вхідних дверей , капітальний ремонт покрівлі господарчого блоку, козирка центрального входу, асфальтне покриття території ДНЗ, утеплення зовнішніх стін ДНЗ, тощо).  Сподіваємося на подальшу плідну сумісну роботу.

З В І Т

 

керівника ДНЗ № 47 «Берізка»

Поліщук О.А.

з питань статутної діяльності

у 2017/ 2018 навчальному році на загальних

зборах колективу ДНЗ  30.05.2018 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   м. Мелітополь

            Звітування керівника здійснюється на підставі Наказу міністерства освіти і науки України № 178 від 23 березня 2005 р. «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

         Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 Дошкільний навчальний заклад  № 47 комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області знаходиться за адресою: 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна,141, телефон 8(0619) 44 – 45 – 12   E-mail: sadokber.47@gmail.com

   ДНЗ  № 47 «Берізка» діє з 19 травня 1979 року, розрахований на 12 груп - 220 місць. З 1998 року у закладі функціонує 11 груп, які відвідує на цей час  262 вихованця, з них: 62 дитини переддошкільного віку та 200 дітей дошкільного віку

Режим роботи ДНЗ № 47 :

П’ятиденний з 6.30. до 17.00.

Мова навчання – українська.

Сьогодні - це сучасний заклад освіти,  пріоритетними завданнями діяльності якого є:

1. Формування у дошкільників свідомого ставлення до морально-етичних, правових, громадянських норм і правил.

2. Налагодження ефективної взаємодії з батьками і закладами оточуючого соціуму.

3. Створення оздоровчого режиму в дошкільному закладі.

 Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: основних положень Конституції України,  Конвенції «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про охорону дитинства», «Положення про дошкільний навчальний заклад», а також, відповідно до власного Статуту,  Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

 

Зміст освітнього процесу в дошкільному закладі у 2017/2018 навчальному році визначався:

Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), МОН України від 22.05.2012 № 615.

         Комплексними освітніми програмами:

 • «Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. – Крутій К.Л., авт колектив  - Богуш А.М. та ін.) – нова редакція 2015 року
 • «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. А.М. Богуш)
 •  Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. Трофименко Л.І.)

Парціальними освітніми програмами:

 • «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І.І., Каплуновська О.М.)
 • «Про себе треба знати, про  себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт.. Лохвицька Л.В.)
 • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт..: Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації  (заг. ред. – Низковська О.В., авт..: Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.)
 • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. – Березіна О.М., Гніровська О.З., Лінник Т.А.)
 • «Казкова фізкультура, програма з фізичного виховання раннього та дошкільного віку (авт. – Єфименко М.М.)
 • «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт.- Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.)

   Освітній процес у ДНЗ № 47 здійснювався на основі психолого-педагогічної діагностики, педагогіки співробітництва та гуманізму. З цією метою була активізована робота з педагогічним колективом, спрямована на особистісне зростання кожного педагога. Результати курсової підготовки і атестації відображені в творчих звітах.

 

2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Колектив ДНЗ налічує 57 осіб,   з них- 30 педагогічних працівників, 2 медичних працівника та 25 – технічний персонал.
Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач, вихователь-методист, 2 музичних керівника, практичний психолог,  вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, асистент вихователя,   22 вихователя.

 

Освітній рівень педагогів:

– повна вища освіта - 24 педагогів, що становить - 80%;

– неповна вища - 6 педагогів - 20%

 

Стаж роботи педагогічних працівників:

До 3 років – 3 педагоги, що становить 10%

від 3 – до 10 років – 7 педагогів – 24%

від 10 до 30 років – 16 педагогів – 53%

більше  30 років – 4 педагоги – 13%

Кваліфікаційний рівень педагогів:

5 – кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії – 16%

7 – кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» - 23%

5 – кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» - 16%

7 – кваліфікаційна категорія  «спеціаліст» - 23%

6 педагогів мають звання «вихователь-методист», 1 – «старший вчитель»

 

 

 1. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

   З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією дошкільного навчального закладу № 47 були охоплені контролем усі суттєві питання. Здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом  заходів

      Протягом 2016/2017 навчального року керівник закладу підтримувала творчу ініціативу працівників щодо підвищення рівня освітньої роботи, заохочувала творчі пошуки педагогів. Педагоги будували  свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Матеріали для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України систематизовані в методичному кабінеті.

На спільних засіданнях вирішувались питання які стали в нагоді вихователям у вирішенні проблем з адаптацією, психолого-педагогічної підготовки дітей до школи. Обмін думками, досвідом, обговорення результативності освітнього процесу сприяли виробленню загального підходу в організації єдиних вимог в питаннях адаптації і соціалізації, розробку конспектів занять з пізнавального розвитку, розробці дидактичного матеріалу з використанням навчальних і ігрових методів та прийомів .

Однак є труднощі впровадженні сучасних форм роботи управлінської і методичної діяльності. Потребують подальшого удосконалення напрямки роботи з патріотичного виховання,  фізичного розвитку та формування інтересу до здорового способу життя, соціалізації дітей в сучасних реаліях, підвищення рівня педагогічної майстерності молодих вихователів .

 

 1. МЕТОДИЧНА РОБОТА

          Методична служба дошкільного навчального закладу керувалась в своїй роботі: Листом МОН від 13.06.2017 № 1/9-322 “Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році”, Наказом «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», Наказом «Про організацію методичної роботи з педагогами ДНЗ у 2017/2018 н.р»., «Типовим положенням про методичний кабінет дошкільного навчального закладу», Методичними рекомендаціями щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

          Над проблемною темою «Формування соціально компетентної особистості дошкільника за активної взаємодії, співтворчості всіх учасників освітнього процесу» колектив працював перший рік, накопичувався методичний матеріал, йшла робота над підвищенням інформаційної компетентності учасників освітнього процесу.

         Була  продовжена робота по вивченню Базового компонента дошкільної освіти, приділена  увага ознайомленню з роз’ясненнями  і рекомендаціями стосовно Закону України «Про освіту» та Програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Рішення щодо вибору освітньої Програми на новий навчальний рік,  приймав педагогічний колектив,  обговорюючи це  питання на педагогічних радах, семінарах, під час індивідуальних і групових консультацій.

Освітні завдання здійснювались на основі психолого-педагогічної діагностики, педагогіки співробітництва та гуманізму. З цією метою була активізована робота з педагогічним колективом, спрямована на особистісне зростання кожного педагога. За минулий навчальний рік 7 педагогів підвищили свою кваліфікацію при ЗОІППО та  7 педагогів було атестовано: 3 педагоги пройшли чергову атестацію та 4 педагоги – позачергову:  5 з них підвищили свій кваліфікаційний рівень та 1 було присвоєно педагогічне звання. Результати курсової підготовки і атестації відображені в творчих звітах.

В роботі з педагогами впродовж навчального року згідно річного плану застосовувалися індивідуальні, групові та масові форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, семінар-практикум, педгодини, консультації, майстер-класи, школи педагогічної майстерності, міні-тренінги тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та ефективними завдяки   актуальним питанням, що розглядалися, різнобічному і ґрунтовному аналізу освітнього процесу, розумінню педагогами необхідності якісних і суттєвих змін. Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням в неї інтерактивних форм та методів роботи з педагогічними кадрами: дискусій, ділових ігор, тренінгів.

Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка, що включала вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок.

В їх роботі  приймали участь всі педагоги, при цьому враховувався рівень активності та добиралися відповідні методи роботи засідань. Розкриття питань педагогічних рад проходило в різних формах, що сприяло розвитку творчості педагогів.  Педагогічна рада «Правове виховання в ДНЗ: актуальність, проблеми, шляхи реалізації» була спрямована на  систематизацію знань педагогів з правового виховання дитини, оптимізацію освітнього процесу, обмін досвідом роботи. З метою максимальної оптимізації співпраці педагогів і батьків у формуванні особистості дитини була проведена педагогічна рада Круглий стіл «У співпраці – результат». Доповідачами виступали вихователі, практичний психолог, вихователь-методист  що надавало можливість слухачам побачити та обговорити проблему з різних сторін, налагодити взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу. Методичний фонд поповнився  сучасними авторськими посібниками, що стали у нагоді педагогам у роботі з дітьми з правового виховання.   Також в цьому навчальному році було презентовано досвід роботи вихователя Щелкунової Олени Миколаївни «Народна іграшка в патріотичному вихованні старших дошкільників» та розпочато впровадження створеної педагогом системи роботи з патріотичного виховання.

В дошкільному закладі діяв  проблемний семінар «Захист прав та інтересів дитини – спільне завдання дошкільного закладу, батьків, оточуючого соціуму», який був проведений в формі брейн-стормінгу. Це дало змогу  налаштувати педагогів на  активну роботу з правового виховання дітей. Проведені теоретично-практичні семінари щодо співпраці з батьками «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі педагогів та батьків» та «Налагодження партнерських взаємовідносин з батьками та закладами оточуючого соціуму як засіб підтримки іміджу дошкільного закладу»,  сприяли  розширенню знань і практичних  умінь педагогів у співпраці з батьками. Продовжилась робота «Школи здорової дитини» на засіданнях якої педагоги ознайомились з  арт-терапевтичною технологією та вчились її  використовувати на заняттях з образотворчого мистецтва.

         Згідно річного плану, в ДНЗ працювала творча група по темі «Реалізація завдань соціалізації дитини з використанням акмеологічного підходу» (1-й рік), підсумком роботи якої стало сформоване у педагогів  уявлення про акмеологічні засади сучасної освіти та створення теоретичної бази щодо застосування акмеологічного підходу в освітньо-виховному процесі ДНЗ в реалізації завдань соціалізації дитини. Крім цього у ІІ півріччі навчального року педагогічний колектив ознайомився з поняттям STREAM-освіта дошкільників та Альтернативною програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт». Результатом є розпочата робота по створенню  STREAM-лабораторії  як осередка розвивального середовища, що сприятиме розвитку  у  дітей  пізнавального  інтересу,  інтересу  до  дослідницької  діяльності  та формуванню наукового світогляду.

Варто відмітити високий рівень проведення відкритих показів різних видів роботи, а саме: інтегрованого  заняття «Сувеніри з ярмарку», яке було спрямовано на розвиток творчого сприйняття світу (вихователь Щелкунова О.М.) «Зустріч Зими з Весною» з метою виховання любові до рідної природи та народних свят і традицій (вихователь Івлєва С.В.); майстер-клас для батьків «Гра і розвиток дитини» з метою привернути увагу батьків до розвитку мілкої моторики дітей через гру.

На базі ДНЗ було проведено два засідання міського методичного об’єднання, на яких слухачі мали змогу: подивитись заняття «Хто к нам в гості завітав?» (вихователь Тітух О.Д.) і ознайомитися з особливостями розвитку образотворчої діяльності дітей раннього віку та заняття з економічного виховання «Пригоди зайченят» (вихователь Степанова Н.Н.) для осягнення особливостей формування життєвої компетенції та дошкільної зрілості дитини старшого дошкільного віку.

 Відкриті перегляди, консультації, що проводилися в ДНЗ сприяли обміну досвідом, розширенню професійних умінь педагогів, знайомству з інноваційними технологіями, поширенню інтеграції в освітньому процесі.  

Дошкільний заклад є опорним з інтеркультурного виховання і в цьому навчальному році  новою, прогресивною формою роботи стали онлайн зустрічі з колегами із Португалії міста Санта-Марія-да-Фейра, результатом  яких  є створена система роботи з патріотичного та інтеркультурного виховання, а також  пропаганда толерантного ставлення до людей різних національностей між країнами. Для педагогів міста і батьків проводились різноманітні заходи: «День української писемності і мови», семінар-практикум «Народна гра: дитячий садок і сім’я», презентація Концепції «Нова українська школа».

Окремою ланкою методичної роботи у 2017/2018 н. р. стала організація взаємодії з родинами вихованців щодо безпеки життєдіяльності дитини та збереження і зміцнення здоров’я дітей. Проведений семінар-тренінг з презентацією «Навчаємо дітей безпечної поведінки» посприяв поліпшенню якості освітньо-виховної роботи з  безпечного способу життя серед всіх учасників освітнього процесу, а заходи, проведені спільно з ГО «Батьки за вакцінацію», спонукали батьків більш відповідально ставитись до збереження і зміцнення здоров’я дітей та дотримуватись календаря щеплень.     

Також в цьому навчальному році була налагоджена співпраця з дитячою бібліотекою «Мальвіна». Результатом співпраці є систематичні сумісні заходи до тематичних свят або тижнів та ознайомлення дітей з цікавою та корисною дитячою літературою. У формі екскурсій та участі у святкових та тематичних заходах, продовжилась співпраця з пожежною частиною, міським краєзнавчим музеєм та музичною школою. 

У 2017/2018 н. р. в дошкільному закладі була відкрита група з інклюзивною формою навчання, педагоги, вузькі спеціалісти та асистент вихователя відвідували відповідні семінари-тренінги, круглі столи при ЗОІППО,  виступали на науково-практичному семінарі в МДПУ «Побудова інклюзивного простору у системі освіти: теорія і практика».


З метою визначення рівня знань педагогів з конкретних питань освітньо-виховної роботи проводились діагностування, анкетування. Це дало можливість  надати методичну допомогу у вирішенні проблемних питань. На початку навчального року з усіх педагогів колективу  активно-творчого рівня було – 14%, високого – 17%, достатнього – 24%, середнього – 24%, низького – 21%. На кінець року кількість педагогів активно-творчого, високого рівня не збільшилась, кількість педагогів середнього рівня збільшилась на 7%, а  низького рівня зменшилась  на 7%.

          Підвищенню кваліфікації педагогів допомагали участь в роботі методичних об’єднань, педтовариств, вебінарів.  Тематичний стенд «Методичний вісник» сприяв підвищенню рівня обізнаності педагогів. Належна увага приділялась роботі з молодими вихователями. У дошкільному закладі працює 1 молодий спеціаліст. В цьому навчальному році продовжив роботу «Клуб молодого спеціаліста», який передбачав різноманітні форми методичної роботи. За  молодим педагогом закріплено досвідченого педагога-наставника. Проте рівень самоосвіти молодого спеціаліста залишається на недостатньому рівні і потребує покращення.

          В цьому навчальному році педагогічний колектив прийняв участь у фестивалях і конкурсах «Співочі дзвіночки»,  «Веселі артисти», «Знайки англійської мови». У ІІ півріччі було оголошено конкурс серед педагогів дошкільного закладу на кращу авторську гру для сенсорної кімнати. Результатом була активна участь всіх педагогів та поповнення сенсорної кімнати дидактичним матеріалом з розвитку сенсорних здібностей. У березні 2018 р. педагогічний колектив дошкільного закладу прийняв участь у обласному фестивалі методичних здобутків «Україна - рідний край», на який надали матеріали проекту «Маленькі посли України».

Активну участь приймали у міських масових заходах: святкуванні Дня міста, фестивалі «ЧерЕшньово», благодійних акціях, які проводилися з залученням сімей вихованців. Ці заходи дали змогу розкрити творчий потенціал педагогів, сприяли укріпленню взаємодії з батьками, вихованню патріотичних почуттів та розвитку творчих здібностей у дітей. Традиційним стало проведення свят мікрорайону, які  підвищують рейтинг дошкільного закладу. Проте, участь дошкільного закладу  і педагогічних працівників у професійних конкурсах залишається на недостатньому рівні.

Протягом року в закладі проведено ряд тематичних заходів і тижнів: екскурсії до пожежної частини, ЗОШ № 11 та до Меморіалу загиблим бійцям, фестиваль ранкової гімнастики, тиждень  безпеки дитини, День матері та День сім’ї, тиждень прощання з дитячим садком художньо-тематичні виставки, конкурси «Вірші читаємо – місто вітаємо», «Малюки-розумники», «Панночка та панок національність». Традиційно  проводились тижні національних культур, які організовуються в тісній співпраці з родинами вихованців.

Основними питаннями, які потребують поліпшення і подальшої кропіткої роботи стали:

 • налаштованість педагогів на інноваційні процеси в дошкільній освіті;
 • підвищення рівня педагогічної майстерності молодих вихователів;
 • участь педагогічного колективу в професійних конкурсах.

 

 1. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Моніторинг рівня знань дітей показав, що з 62 випускників високий рівень мають 12 дітей (20%), достатній – 31 (50%), середній – 16 (26%), низький – 3 (4%).Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей на рівень засвоєння знань, умінь, навичок відповідно до програмних вимог показали динаміку росту високого та достатнього рівня по всіх розділах програми та зниження низького рівня. Найгірші результати продемонстрували показники моніторингу з розділу «Мовленнєве спілкування». Потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку зв’язного мовлення (багато понять  залишається в пасивному словнику дітей, недостатнє володіння монологічним українським мовленням).

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

Вихователі та керівники музичні дошкільного закладу впродовж учбового року наполегливо працювали над виявленням творчого потенціалу ранніх захоплень дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей. З цією метою була організована гурткова робота до якої залучені вихованці  середнього та старшого дошкільного віку. Вихователі :

Т.С. Сушко, С.О. Позднякова, О.В. Пачева, О.П.Безкровна, О.А.Сергеєва  являючись керівниками гуртків досягли добрих результатів у створенні умов для розвитку природних здібностей, художнього смаку, пісенної та художньої майстерності, інтелектуальних якостей, мовленнєвих здібностей. Постійно діючий гурток «Соловейко» (керівник – О.А Сергеєва)  неодноразово демонстрував свої результати на тематичних святах, музичних розвагах, презентаціях, конкурсах. Результати роботи гуртка «Розумники» (англійська мова для дошкільників), довели великий потенціал вихованців у засвоєнні іноземної мови, достатні можливості та компетентність керівника Т.С.Сушко в організації цієї роботи. Але для повноцінної та більш результативної роботи гуртків необхідно здійснити матеріально-методичне забезпечення, налагодити більш чітку систему організацію занять, здійснити відбір найбільш ефективних форм і методів навчання дошкільників.

 

 

 1. РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ЗІ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

В 2017/2018 навчальному році була продовжена взаємодія з ЗОШ № 11 і  педагогічним колективом дошкільного закладу.           Велика увага в закладі приділялася забезпеченню якісної підготовки дітей до навчання в школі. З цією метою у 2017/2018 н. р. вихователі старших груп та практичний психолог активно співпрацювали над розвитком у дітей цілеспрямованого сприймання, формування психічних процесів, навичок навчальної діяльності, самооцінки та саморегуляції,  що дало змогу успішно перейти на наступний рівень освіти. Традиційно для старших дошкільнят були проведені пізнавальні екскурсії до школи: до бібліотеки, навчальних класів та на нове сучасне футбольне поле.

Поєднанню зусиль двох ланок в реалізації освітніх завдань, сприяли відвідання вихователями уроків у 1-му класі,  присутність вчителів на заняттях та режимних моментах у групах старшого дошкільного віку,       проведені спільні педагогічні ради та семінари.

Особливого значення питання наступності зі школою набувають у зв’язку з прийняттям Закону «Про освіту», Концепцією «Нова українська школа», тому завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є: інтеграційні процеси в  освітній діяльності, розвиток  дрібної моторики руки, розвиток психічних процесів: пам’яті, уяви, формування адекватної самооцінки, формування соціальних навичок засобами ігрової діяльності.

 

 1. РОБОТА З БАТЬКАМИ

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної  батьківської позиції. Дошкільний заклад підтримує  бажання  батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

- анкетування,

- батьківські збори,

- індивідуальні  та групові консультації

- участь у святах

- дні відкритих дверей.

Провідною формою роботи з батьками, яка характеризувалася значною педагогічною доцільністю були батьківські збори, робота «Клубу успішного батьківства». Впродовж навчального року  батьки отримували консультативну допомогу від педагогів та вузьких спеціалістів дошкільного закладу, систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти в рамках Концепції «Нової української школи», отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми.

Участь у спільних святах, участь в конкурсах та виставках закладу, днів відкритих дверей сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами.

Передбачається участь батьків у ремонті приміщення, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на Вашу активну участь.

 

 1. СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ ДИТИНИ

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»;

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2017 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ.  Психолого-педагогічною службою  розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної підтримки. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота, щодо права користування пільгами. На обліку перебуває одна сім’я, соціальне становище якої викликає занепокоєння. Працівниками дошкільного закладу проведене матеріально-побутове обстеження родини, психологічний і фізичний стан дітей перебуває на постійному контролі.

Сім’ям, які потребували підтримки, надавались консультації  завідувача, практичного психолога та вчителя-логопеда.

В дошкільному закладі виховується 40 дітей пільгових категорій.

Від   батьківської   плати   за   харчування   дітей   пільгових категорій звільнені:

      -  100% за дітей, позбавлених батьківського піклування  - 1 дитина;

      -  100% за дітей-інвалідів – 3 дитини;

-     100% за дітей із малозабезпечених сімей – 2 дитини;

-     100% за дітей, з сімей внутрішньопереміщених осіб   з   Автономної   республіки   Крим,   м. Севастополь, Донецької та Луганської областей – 13 дітей;

      -  50% за дітей із багатодітних сімей (3 і більше дитини) – 21 дитина.

 

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники  дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Сестра медична веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухаром складає  меню-розкладку, картотеку страв,  здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, працівників, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку  та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.

Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ, а також представниками Ради з харчування закладу В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводиться обов'язково в  присутності сестри медичної або завідувача.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і  здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимово-весінній та літньо-осінній періоди, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.

 

 

 1.  МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють 2 сестри медичні Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку - 1 раз у квартал, садові групи - 2 рази на рік.

Сестри медичні проводять системну інформаційно-просвітницьку роботу з працівниками і батьками, ознайомлюють дітей зі складовими здорового способу життя, вчать надавати першу долікарську допомогу; контролюють проведення фізкультурно-оздоровчих заходів. Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.

 Під особливим контролем температурний режим приміщень. Вносяться пропозиції щодо покращання медичного обслуговування в ДНЗ. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.

Систематично, в плановому порядку та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється держсанепідемслужбою.

 Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд.

ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок  міському бюджету: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

 

 1. ЗВЕРНЕННЯ  ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ

ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом.  Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи завідувача. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати,  приймаю участь у групових батьківських зборах  де батьки мають змогу порушити хвилюючі їх питання

         Основні проблеми, з якими звертаються до керівника це:  працевлаштування,  оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу та іншого закладу. У зв’язку з активізацією роботи адміністрації та спеціалістів з дітьми та сім’ями ВПО, батьків з АТО, переселенців, збільшилась кількість відвідувачів з правових питань. За ініціативи завідувача на особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують   ДНЗ.

 

 1. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ  ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

Протягом 2017/2018 навчального року активно працював Батьківський комітет ДНЗ. Члени БК закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу щодо вирішення господарських питань: БК закладу вів активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання БК закладу проводились регулярно.

 

Придбання за бюджетні кошти :

1.

Придбання  за  бюджетні кошти:

 

 

1.1.

Миючи засоби, порошок пральний

 

 

1.2

Т.папір, серветки, сміттєві пакети, кухонні скребки

 

 

1.3

Цемент, пісок

250 кг

 

1.4

Пісок

6 тон

 

1.5

Господарські товари: віники, вапно,клей ПВА, лампочки,саниліт,кисти  та валики для фарбування

 

 

1.6.

Медикаменти: вата, бинт, йод, зеленка, перекис водню, септил, шприці

 

 

1.7.

Канцтовари:офісний папір, файли,ручки.

 

 

 

Книги складського обліку, журнали на харчоблок, меню – розклад,згода.

 

 

1.8.

Набір кухонних меблів в групу № 3

1

7.000.

1.9.

Двері в сенсорну кімнату

1 шт.

1575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПІДСУМКИ

 

      Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що освітньо-виховна і адміністративно-господарча робота в дошкільному закладі велась систематично, цілеспрямовано, комплексно  відповідно вимог нормативних документів.

Але є труднощі, які необхідно вирішувати це: ремонт дахів прогулянкових павільйонів груп (часткова заміна шиферу та повна заміна зливів та капітальний ремонт підлог); поступова заміна дитячих меблів у групах: ліжка, шафи у роздягальних кімнатах, заміна електромережі, заміна лінолеуму  та вікон по ДНЗ, заміна трьох вхідних дверей, капітальний ремонт покрівлі господарчого блоку, козирка центрального входу, асфальтне покриття території ДНЗ, утеплення зовнішніх стін ДНЗ тощо). 

За підсумками проведеного аналізу виділено проблеми та визначені наступні завдання, які повинні гарантувати подальший розвиток ДНЗ:

- Оптимізація навчально-виховного процесу через вдосконалення змісту освіти, впровадження інноваційних технологій, що забезпечують високий рівень його якості.

- Забезпечення оптимальних умов збереження і розвитку здоров'я вихованців та працівників ДНЗ.

- Удосконалення системи управління ДНЗ через використання сучасних інформаційних технологій.

-  Удосконалення  україномовного середовища у ДНЗ.

- Стимулювання навчально-методичної, дослідницької діяльності педагогів ДНЗ через конкурси, нові напрямки в роботі методичної служби та організацію творчих груп.

        

30 травня 2018 року

 

 

 

 

 

УМОВИ  ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

В дошкільному закладі є переносний пандус для підйому на І поверх осіб в інвалідних візках

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно надати:

·         медичну довідку про стан здоров'я дитини;

·         медичну довідку про епідеміологічне оточення;

·         документ для зарахування до групи компенсуючого типу – протокол медико-педагогічної комісії;

·         свідоцтво про народження дитини;

·         заяву батьків;

·         документи для встановлення батьківської плати.

За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу, а також у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
Про відрахування дитини за 10 днів письмово повідомляються батьки або особи, які їх замінюють.

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

№1/9-389 від 25 травня 2011 року

Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Про дотримання порядку прийому
дитини до дошкільного навчального закладу

Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу.

Так, згідно ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Відповідно до ст. 34 Закони України "Про освіту", прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 "Про дошкільну освіту", батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р.№305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Довідка, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.1999 №302 Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях), видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України "Про охорону дитинства" батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, його фізичний розвиток.

Відповідно до ст. 12, 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки.

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 "Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень", затвердженого наказам МОЗ України від 03.02.2006 р. №48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України №43429.11.2002 та затвердженого цим наказом примірного "Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу".

Враховуючи вище зазначене, відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України. За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.

Зміст листа просимо довести до відома місцевих органів управління освітою, керівників дошкільних навчальних закладів.

Заступник Міністра Б.М. Жебровський

 

 

ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

В 2017/2018 навчальному році в дошкільному закладі працюють гуртки:

"Розумники" (вивчення англійської мови)

"Соловейко" (вокальний)

"Грайлик" (фізкультурно-оздоровчий)

"Маленькі артисти" (театральний)

"Райдуга" (зображувальної діяльності)

"Віночок" (народознавчий)

"Мудрі шахи" (логіко-математичний)

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИСЛОВЛЮЄМО СВОЮ ПОДЯКУ ЗА ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ТА УМОВ  ПЕРЕБУВАННЯ  ВИХОВАНЦІВ  В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДІ.      
  

                                      

                                                                                   Шановні батьки!

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку ми створили нову рубрику на сторінках нашого сайту, в якій систематично будемо розміщувати інформацію щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашому дитячому садку.

Адміністрація ДНЗ №47 виносить щиру подяку батькам за здійснення благодійної допомоги для створення комфортних умов перебування дітей у группах!

 За допомогою батьків протягом  2013   року:

 було придбано канцелярські товари, іграшки в групи, методичні посібники та літературу, пошиті національні костюми та рушники, оновлена постільна білизна. Силами батьків та робітників закладу зробили косметичні ремонти у приміщеннях всіх вікових груп, на харчоблоці та інших службових приміщеннях.

 В медичний кабінет  придбано стіл коктельний, ліки, дезінфікуючи  засоби ( дезактин).

За допомогою батьків продовж 2013/2014   року:

Придбано ноутбук «Asus», проектор «Epson»

ДЯКУЄМО БАТЬКАМ ДІТЕЙ ГРУПИ № 9

За придбану шафу для іграшок.
 

ДЯКУЄМО БАТЬКАМ ДІТЕЙ ГРУПИ № 3

За нові парти   та  капітальний ремонт туалетної кімнати.

ДЯКУЄМО БАТЬКАМ ДІТЕЙ ГРУПИ № 10

За нові  стільці.

 ДЯКУЄМО БАТЬКАМ ГРУПИ №4

За куточок природи.

ДЯКУЄМО БАТЬКАМ ДІТЕЙ ГРУПИ № 8

За встановлення нової  кухні  та євро вікна у спальні.

ДЯКУЄМО БАТЬКАМ ДІТЕЙ ГРУПИ № 6

За встановлення нової  кухні. 

 

ЩИРО ДЯКУЄМО!       З ПОВАГОЮ КОЛЕКТИВ ДОШКЛЬНОГО НФВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  №47

 

Отчет Родительского комитета об использовании добровольных и спонсорских средств для улучшения материально технической базы дошкольного учебного заведения

за период с 01.09.13 по 01.03.14

Название

Количество

Сумма

1.Тумбочка

2

412

2.Стол на металлических ножках

3

1500

3.Стол коктейльный

 1

804

4.Магнитофон Sony

1

699

5.Ноутбук Asus

1

3540

6.Проектор Epson

1

3080

7.Ковер

 2

1750

8.Ковровая дорожка

4

1701

9.Пододеяльник

66

3300

10.Простынь

68

1700

11.Наволочка

62

930

12.Полотенце махровое

24

168

     
     

13.Салфетки

20

60

14.Рушник (вышиванка)

2

400

15. Халат нейлоновый

2

100

16.Фартук - юбка

2

70

17.Ширма

3

180

18.Детские костюмы (для утренников)

14

751

 

Улучшений материально технической базы групп дошкольного учебного заведения за период с 01.09.13 по 01.03.14

Группа № 2

Название

Количество

Сумма

1.Магнитола СДВВ

1

528

Группа №3

Название

Количество

Сумма

1.Вешалка для полотенец

3

399

2.Стол-парта

10

2500

     

Группа №6

Название

Количество

Сумма

1.Кухня (портомойка)

1

2134

 

Группа №8

Название

Количество

Сумма

1.Кухня (портомойка)

1

3500

 

Группа №9

Название

Количество

Сумма

1.Хозяйственный шкаф

1

2300

     
     

2.Шкаф для игрушек

1

1300

3.Пылесос Saturn

1

300

 

Группа №10

Название

Количество

Сумма

1.Стульчики

24

2880

 

Шановні батьки! Інформуємо Вас про благодійні Внески, які надійшли до дошкільного закладу у 2015 році. Завдяки Вашій небайдужості і активній життєвій позиції наш дошкільний заклад значно покращав матеріальну базу.

Інформацію про діяльність ДНЗ № 47 за 2015 рік

Найменування

Кількість

Вартість, грн..

1.

Ремонтні роботи за благодійні кошти:

 

 

1.1.

Заміна вікон на металопластикові

21

62245,00

1.2.

Капітальний ремонт туалетних кімнат

2

9750,00

1.3.

Ремонт батарей опалення

2

2600,00

 

 

 

74595,00

 

 

 

 

2.

Придбання:

 

 

 

Шафа для одягу

1

1140,00

 

Дитячі столи

2

760,00

 

Кухня (портомийка)

1

3900,00

 

Електроконвектор

1

700,00

 

Килимові доріжки

2

2900,00

 

 

 

9400,00

 

Всього:

 

83995,00

 

 

 

 

 Щиро дякуємо Вам і сподіваємось на подальшу співпрацю.

 

Висловлюємо подяку батькам за активну участь у покращенні матеріальної бази дошкільного закладу. Впродовж  2015/2016 навчального року в дошкільному закладі було зроблено:

1.     Реконструкція  ігрових  майданчиків.

2.     Фарбування обладнання пральні та харчоблоку.

3.     Перекомплектування електрообладнання харчоблоку.

4.     Капітальний ремонт:

-          підлога харчоблоку;

-          ганок групи № 6.

5.     Підготовка елеваторного вузла до опалювального сезону.

6.     Повірка вогнегасників

7.     Повірка монометрів, термометрів.

8.     Повірка ваг харчоблоку, комори, медичного кабінету.

9.     Проведено заміри опору обладнання.

10.                        Відновлювання віконних відкосів після заміни вікон по групах .

11.                       Поточний ремонт музичної зали.

12.                       Покриття паркетної підлоги лаком в музичній залі.

13.                       Покриття лаком стін фойє.

14.                       Фарбування сходових маршів, плінтусів ДНЗ.

15.                        Поновлення розмітки бігових доріжок.

16.                       Заміна портомийки  на харчоблоці..

17.                       Технічне обслуговування водонагрівачів – 13 шт..

18.                       Придбання холодильної шафи об’ємом  700 літрів  на харчоблок .

19.                       Придбання холодильника для зберігання вакцини в фізіокабінет.

 

Звіт про надходження і використання бюджетних та позабюджетних коштів в ДНЗ № 47 «Берізка» впродовж 2016/2017 н. р. та оздоровчого періоду 2017 року

Бюджетні кошти

Найменування

Кількість

Ціна

Миючі засоби та засоби гігієни

1

Засіб для миття скла

10 литрів

 

2

Пральний порошок

460,8 кг

 

3

Мило рідке

200 л

 

4

Засіб для миття посуду

194л

 

5

Мило господарче

589шт.

 

6

Засіб для чищення сухий

76 кг

 

7

Сантехнічний зхасіб

121 литр

 

8

Туалетний папір

504 шт.

 

9

Губка кухонна

72шт.

 

10

Паперовий рушник

12шт.

 

11

Серветки паперові

376шт

 

12

Мішки для сміття

40 упаковок

 

Канцелярія

13

Файли А-4

5 упаковок

 

14

Ручка для письма

11 штук

 

15

Папір А-4

33 пачки

 

16

Журнал обліку щоденного відвідування дітей

1 шт

 

17

Журнал обліку виконання норм харчування

1 шт.

 

18

Журнал бракеражу готової продукції

1 шт.

 

19

Журнал бракеражу сирої продукції

1 шт.

 

20

Журнал здоров’я працівників харчоблоку

1 шт.

 

21

Книга складського обліку

1 шт.

 

22

Плани роботи на літо

9 шт.

 

23

Інформаційна згода (Ф №063-2)

217 шт.

 

24

Меню-розклад

295 шт.

 

25

Скребок кухонний

4 шт.

 

Ремонтно-господарчі товари

26

Лампа світодіодна

74 шт

 

27

Вапно

30 кг

 

28

Кисть макловиця-міні

11 шт

 

29

Кисть округла

11 шт

 

30

Кисть плоска

11 шт

 

31

Ручка для валика 250мм

2 шт

 

32

Ручка для валика100 мм

2 шт

 

33

Валик малярний 250×48

4 шт

 

34

Валик малярний 100×30

4 шт

 

35

Віник господарчий

14 шт.

 

36

Клей ПВА

1 літр

 

37

Фарба зелена

14 кг

 

38

Фарба світло-блакитна

8,4 кг

 

39

Фарба світло-зелена

8,4 кг

 

40

Фарба синя

8,4 кг

 

41

Фарба зелена

5,6 кг

 

42

Фарба червона

5,6 кг

 

43

Емаль біла

19,6 кг

 

44

Емаль жовта

8,4 кг

 

45

Емаль померанчева

5,6 кг

 

46

Пісок

10 тн

 

47

Розчинник

6 л

 

48

Цемент

250 кг

 

49

Саніліт

7 кг

 

50

Електролічильник НІК 230

1 шт

1380грн

Обладнання для інклюзивної кімнати

 

Електротовари

 

 

51

Лампа Лаве велика

1

492 грн

52

Лампа «Лазерне світло»

2

162 грн

53

Патрон косий

2

18 грн

54

Гірлянда 40 ліхтариків

1

79 грн

55

Гірлянда-шар

1

35грн

56

Годинник настінний

2

195 грн

57

Батарейки

2

7-50грн

58

Світильник з лампами

1

500грн

59

Розетка

1

48грн

60

Вмикач

1

45грн

61

Розпаєчна коробка

1

5грн

62

Коробка під розетку

2

10грн

63

Колорекс

1

25грн

64

Рідкі цвяхи

3

165грн

 

Будматеріали

 

 

65

Перегородка для сенсорної кімнати

 

6453 грн

66

Лінолеум

32,2кв.м

5796грн

 

Меблі

 

 

67

Шкафчик для одягу

24секції

11520грн

68

Стіл-пелюстка

1

1200грн

69

Стіл (сенсорика)

1

660грн

70

Портомийка

1

6090грн

71

Шкафчики для рушників

5

1990грн

72

Театр-ширма

1

2000грн

Пожежний інвентар

73

Сокира

1

250грн

74

Лом

1

90грн

75

Багор

2

180грн

76

Рукав

2

1000грн

77

Ствол

2

184грн

Всі учасники освітнього процесу висловлюють подяку виконавчому комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області за організацію фінансової допомоги  для створення сучасних умов проведення навчально-виховного просесу.

 

 

Позабюджетні (благодійні кошти)

1

Шафа висока для педпосібників

4 шт

3584грн

2

Шафа низька для педпосібників

1 шт

348грн

3

Холодильник «Норд»

1 шт

4120грн

4

Пральний порошок

48кг

1800грн

5

Дезактин

5кг

1350грн

6

Комплекти дитячої білизни

137шт

20550грн

7

Костюм «Снігуронька»

1

718грн

8

Костюм «Святий Миколай»

1

200грн

9

Спідниця дитяча

1

100

10

Доріжка килимова

1

1500

Дякуємо батькам за допомогу, взаєморозуміння і підтримку!!!

Copyright © 2012

ДНЗ №47 «Берізка»