72312 м. Мелітополь,
вул. Iнтеркультурна, 141,
т. 44-45-12.
Розклад роботи: 6:30 - 17:00,
з понеділка по п'ятницю

Програма розвитку ДНЗ № 47 на 2012-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 47 «БЕРІЗКА» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

на 2012-2017 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

       Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи  дошкільної освіти, яка має бути максимально адаптована до змін, що відбуваються в економіці та суспільстві.

    Дошкільна освіта як перша самоцінна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські та національні цінності.

   Програма розвитку закладу базується на основних цілях та завданнях, визначених у  Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017

   В Програмі враховано  пріоритетні завдання роботи дошкільного закладу, організаційні шляхи їхньої  реалізації, обґрунтовано ресурсні потреби та умови реалізації ціннісних пріоритетів особистості. Вона спрямована у площину  відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми навчання, розвитку і виховання, система контролю та оцінювання, управлінські рішення, відповідальність педагогічних працівників.

   Програма  визначає мету та завдання розвитку дошкільного навчального закладу на 2013-2017 роки, передбачає комплекс заходів, спрямованих на їхню реалізацію та досягнення очікуваних результатів.

                        

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

                

Назва

Програма розвитку ДНЗ № 47 «Берізка» на 2013-2017 роки

Підстава для розробки

Програми

Забезпечення умов для якісної освіти, необхідність удосконалення змісту діяльності навчального закладу

Нормативно-правова база Програми

Конституція України;

Закони України:

«Про освіту»;

«Про дошкільну освіту»;

«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

«Про охорону дитинства»;

Укази Президента України:

від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями».

від 27.08.2010 № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ»

від 28.03.2002 № 379

«Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення»;

від 08.11.2007 № 1304 «Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти»;

від 29.03.09 № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

Від 27.08.2010 № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року»;

від 27.08.2010 № 1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»;

Накази Міністерства освіти і науки України:

від 13.09.2010 № 868 «Про виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785»;

від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»

Розробники Програми

Дошкільний навчальний заклад  № 47 «Берізка»

Керівники

авторського колективу

Чалухіді Л.М. – завідувач

Поліщук О.А.– вихователь-методист

Учасники програми

Мелітопольська міська рада, Управління освіти Мелітопольської міської ради, дошкільний навчальний заклад № 47, медичні установи,  громадські організації та сім’ї вихованців закладу.

Мета Програми

Забезпечувати розвиток якості дошкільної освіти як найважливішого ресурсу, що забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожної дитини та  її майбутнього у всіх сферах життєдіяльності.

Програма визначає пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу: гуманітарний

Завдання

Програми

-забезпечувати максимально сприятливі умови для оздоровлення та загартування дошкільнят, впровадження системи оздоровчих заходів,  здоров’язберігаючих  технологій  фізичного виховання й розвитку  дітей з урахуванням індивідуальних особливостей  здоров’я;

-здійснювати особистісно-орієнтований підхід у становлення особистості дошкільника реалізації його  інтелектуальних, культурних і творчих можливостей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик, програм, ППД;

-підвищувати якість та ефективність освітнього процесу шляхом впровадження в практику роботи ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

-удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах дошкільного закладу, та і в системі підвищення кваліфікації;

-модернізувати матеріально-технічну базу дошкільного закладу;

-створювати оновлене відповідно до вимог часу програмно-методичне забезпечення закладу;

-формувати комплексну національно-орієнтовану систему виховання дітей дошкільного віку;

-забезпечувати тісну співпрацю з родинами вихованців та громадськістю, урізноманітнювати форми спільної роботи

Терміни реалізації Програми

2013-2017 рр.

Структура Програми

Вступ

1.Паспорт Програми.

2. Принципи роботи та пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу «Берізка»

3. Проекти з реалізації завдань Програми

Очікувані результати Програми

-сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я як найвищої цінності, підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

-раціональне використання інноваційних педагогічних технологій, методик, програм, ППД, розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;

-систематичне включення ІКТ в освітній процес ДНЗ;

-модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

-активна участь громадськості та батьків у формування освітнього простору ДНЗ;

-формування вмінь та навичок, необхідних для  продовження освіти в школі;

-ціннісне ставлення дошкільників до природи, культури, соціуму, високий рівень морально-духовного розвитку;

-підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників, зміна якісного складу за освітою та за кваліфікаційними категоріями;

Контроль, корекція та оцінювання Програми

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості у житті дошкільного закладу

 

ПРИНЦИПИ РОБОТИ ТА ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БЕРІЗКА»

Напрями діяльності дошкільного навчального закладу

Діяльність дошкільного закладу спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвої компетентності вихованців; створення умов для забезпечення наступності між дошкільною ланкою та початковою школою.

Напрями діяльності дошкільного навчального закладу:

 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей;
 • розвиток творчих здібностей дітей;
 • формування умінь та навичок для навчання в школі, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, формування громадянської позиції, власної гідності.
 • оновлення змісту, форм і методів виховання і навчання відповідно до вікових особливостей дітей

Принципи роботи за Програмою:

 • нормативності (у роботі керуватися основними законодавчими та нормативними документами);
 • динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);
 • комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільним закладом);
 • колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності дошкільного закладу;
 • рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі).

 

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми:

 • бюджетне фінансування:
 • позабюджетне фінансування;
 • цільові кошти.

 

 

 ПРОЕКТИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

 

І Проект «Здорова дитина»

Мета проекту – залучення дітей до здорового способу життя в умовах дошкільного навчального закладу та сім’ї, формування мотиваційної установки на здоровий і активний спосіб життя.

Завдання:

 • створити умови для формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі;
 • зміцнювати й загартовувати організм дитини;
 • сприяти розвитку фізичних якостей;
 • поповнити матеріальну базу для роботи з фізичного виховання.

 

Заходи з реалізації проекту:

 

№ п\п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, альтернативні технології, освітні програми щодо формування здорового способу життя дошкільників.

2012-2017

Завідувач, вихователь- методист

2.

Впроваджувати в практику роботи дошкільного навчального закладу оздоровчих технологій.

Постійно

Вихователь - методист, педагоги

3.

Систематично здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей.

Постійно

Завідувач, вихователь- методист, старша медична сестра

4.

Організувати проведення з педагогами соціально-педагогічних, психологічних та валеологічних майстер-класів та тренінгів з метою удосконалення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ та в родинах вихованців

2014-2017

Вихователь- методист, практичний  психолог

5.

Запровадити комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час навчально-виховного пронесу

2012-2017

Завідувач, завгосп

6.

Контролювати відповідність до санітарно-гігієнічних вимог і норм групових приміщеннь, території ДНЗ, спортивного майданчика, приміщення харчоблоку

Постійно

Завідувач, старша медична сестра

7.

Поповнити спортивне обладнання для занять з фізкультури. Забезпечувати косметичний ремонт спортивного майданчика та поповнити його спортивним обладнанням.

2012-2017

Завідувач, завгосп

 

Очікувані результати:

 • покращення рівня фізичної підготовленості дітей дошкільного віку;
 • підвищення якісних показників здоров'я дітей дошкільного віку;
 • оптимальний рівень сформованості в дітей та педагогів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;
 • поповнення спортивного інвентарю для проведення занять з фізкультури;
 • поповнення фізкультурного обладнання як в групових кімнатах так і на ігрових майданчиках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Проект «Кадрове забезпечення»

Мета проекту – забезпечення умов для розкриття творчого потенціалу, самореалізації та самовираження всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

Завдання:

 • створити умови для саморозвитку і самореалізації працівників ДНЗ;
 • удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;
 • підвищувати якість та ефективність освітнього процесу через активне впровадження в практику роботи комп’ютерних технологій.

Заходи з реалізації проекту:

 

№ п\п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

1

Моніторинг якості професійної діяльності педагогів ДНЗ (введення діагностичних карт, тестування)

2012-2017

Завідувач, вихователь - методист

2

Відповідно до освітніх потреб ДНЗ забезпечувати проходження курсів підвищення кваліфікації. Ведення зошита самоосвіти педагогів.

2012-2017

Завідувач, вихователь - методист

3

Сприяти підвищенню професійної майстерності шляхом отримання фахової освіти

2012-2017

Завідувач

4

Укомплектувати дошкільний заклад необхідною комп'ютерною технікою.

2017 року

Завідувач, вихователь - методист

5.

Спонукати педагогів до отримання повної  вищої освіти.

2012- 2017

Завідувач

7.

Впровадження ІКТ технологій в роботу педагогів.

2012- 2017

Завідувач,  вихователь-методист

 

Очікувані результати:

 • Високий професійний рівень педагогічних працівників.
 • Достатній рівень оволодіння педагогами технологіями ІКТ, використання Інтернет ресурсів в професійній діяльності.
 • Позитивні зміни у якісному складі педагогічних кадрів.

 

ІІІ. «Виховання і розвиток особистості дитини»

Мета проекту – забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей.

Завдання:

 • створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;
 • підвищити ефективність ігрової діяльності та пізнавально-гуманітарної роботи;
 • здійснювати особистісно-орієнтованого підхід у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
 • надавати кваліфіковану допомогу дитині у формуванні вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;
 • створити оновлене матеріально-технічне забезпечення закладу відповідно до вимог часу;
 • надавати якісні додаткові освітні послуги (пізнавальний, художньо-естетичний розвиток,   предметно-практична діяльність).

Заходи з реалізації проекту:

 

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Інтелектуально-пізнавальний розвиток

1.

Поповнювати розвивальне предметне середовище в групових кімнатах згідно з Типовим переліком обов’язкового обладнання.

По мірі необхідності

Педагоги

2.

Створити осередок для ігор з водою та піском в групі раннього віку.

2016

Педагоги

3.

Продовжити практику проведення в ДНЗ свят та розваг народознавчого спрямування.

Щорічно

Вихователь-методист, педагоги

4.

Розробити коректурні таблиці відповідно до блочно-тематичного планування

2015-2017

Вихователь-методист, педагоги

5.

Впроваджувати нові форми, методи та засоби роботи для підвищення пізнавальної активності дітей.

Постійно

Педагоги

6.

Розробити систему занять  та дидактичнее забезпечення для роботи за методикою Н. Гавриш (по використанню коректурних таблиць під час організованої навчально-пізнавальної діяльності), випустити методичний збірник.

2015-2017

Вихователь-методист, педагоги

7

Використовувати ІКТ у роботі з дітьми дошкільного віку

По мірі необхідності

Педагоги

 

Розпочати розробку відеопрезентацій, презентацій пізнавального характеру відповідно до блочно-тематичного планування

З 2015

Вихователь-методист, педагоги

Соціально-моральний розвиток

1.

Розробити  картотеку інтегрованих занять для дітей, спрямованих на формування громадянської позиції

2014-2017

Вихователь-методист, педагоги

2.

Розробити дидактичне забезпечення інтегрованих занять спрямованих на формування громадянської позиції

2014-2017

Вихователь-методист, педагоги

3.

Удосконалювати роботу з формування у дошкільників правової культури.

2012-2017

Вихователь-методист

4

Започаткувати роботу національного гуртка

З 2016

Вихователь-методист

Художньо-естетичний розвиток

1.

Продовжувати використовувати на заняттях з образотворчої діяльності нетрадиційні техніки зображувальної діяльності.

2012-2017

Педагоги

2.

Активізувати роботу з ознайомлення дітей із предметами народного декоративно-ужиткового мистецтва.

2012-2017

Педагоги

3.

Оформляти тематичні виставки робіт дітей та батьків.

Постійно

Вихователь-методист, педагоги

4.

Сприяти роботі образотворчого  гуртка «Райдуга», «Соловейко»

Щорічно

Керівник гуртка

5.

Поповнити костюмерну дошкільного закладу новими костюмами для ігор-драматизацій, національними костюмами театральні куточки в групах новими видами театрів.

2012-2017

Завідувач

7.

Поповнювати музей ДНЗ новими експонатами

2012-2017

Вихователь-методист, педагоги

 

Очікувані результати:

 • розвиток інтелектуальної сфери дошкільників як інтегрованого психічного явища, яке включає ряд пізнавальних процесів;
 • інтенсифікація сенсорного, математичного, мовленнєвого, естетичного, соціального розвитку дітей;
 • висока пізнавальна діяльність дошкільників, формування в них позитивної громадянсько-соціальної поведінки в суспільстві, розвиток самостійності;
 • розвиток мовленнєвої, предметно-практичної  компетенції.

 

 

 

IV. Проект «Дошкільний заклад – сім’я»

Мета проекту – підвищити авторитет і роль сім’ї у вихованні і соціалізації дітей дошкільного віку, формувати сучасну педагогічну культуру батьків.

Завдання:

 • забезпечити участь батьків у формуванні освітньої політики ДНЗ;
 • підвищувати рівень професійної компетентності педагогічних працівників із питань організації взаємодії закладу і сім’ї;
 • підвищувати рівень педагогічної культури батьків;
 • реалізовувати навчальну роботу з дітьми на підставі особистісної та соціально орієнтованої моделі спілкування у тріаді «педагог – дитина – батьки».

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1

Надання додаткових освітніх послуг з пізнавальної, художньої та предметно-практичної діяльності, іноземної мови

2012-2017

Завідувач

2

Проведення батьківських конференцій, психолого-педагогічних тренінгів, зустрічей

2012-2017

Завідувач, вихователь-методист

3

Діяльність «Школи успішного батьківства»

Протягом року

Вихователь- методист, педагоги

4

Залучення батьків до оформлення  території ДНЗ

Щорічно

Завідувач

5.

Проведення конкурсів, виставок

Щорічно

Завідувач, вихователь-методист

6.

Залучення батьків до участі в освітньо-виховному процесі, розвагах, святах

Протягом року

Педагоги ДНЗ

7.

«Тато, мама й Я – спортивна сім’я» родина спортивна розвага

Щорічно

Вихователь-методист, педагоги,

8.

Пропаганда кращого досвіду сімейного виховання

2012-2017

Завідувач, вихователь- методист

 

Очікувані результати:

 • піднесена на якісно новий рівень робота педагогічного колективу з батьками вихованців;
 • належний рівень педагогічної культури батьків;
 • зорієнтованість батьків на виховання і розвиток дитини;
 • наявність доброзичливої атмосфери між працівниками ДНЗ і батьками.

 

 

V. Проект  «Матеріально-технічне забезпечення»

Мета проекту: забезпечення в  дошкільному навчальному закладі належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.

Завдання проекту:

 • забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та пожежних вимог безпечні умови для життєдіяльності в закладі;
 • провести комплекс енергозберігаючих заходів;
 • поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі дошкільного  навчального закладу;
 • створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу;

 

Пріоритети проекту: здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ з урахуванням нормативних вимог.

 

з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавець

1.

Проводити технічний аналіз стану приміщеня  закладу з метою встановлення реального становища та визначення необхідності проведення ремонтних робіт

Щороку

Завідувач, Завгосп

2.

Провести ремонт коридору (демонтаж дерев’яних панелей )

2012-2017

Завідувач, завгосп

3.

Облаштувати зйомник пандус на східцях бокового входу входу

2015 р.

Завідувач, завгосп

4.

Проводити із залученням відповідних спеціалістів обстеження покрівель з метою визначення їх дефектів та проведення відповідних ремонтних робіт

Щороку

Завідувач, завгосп

5.

Поступово замінювати вікна накметалопластикові

2012-2017

Завідувач, завгосп

6.

Проводити оновлення технологічного обладнання  (електроплита, пральна машинка, м’ясорубка)

2014-2017

Завгосп

7.

Проводити ремонти в туалетних кімнатах груп

2012-2017

Завідувач, завгосп

8.

Провести заміну дверей вхідних та міжкімнатних

2012-2017

Завідувач, завгосп

9.

Провести реставрацію і заміну дитячих стільчиків

201-2017

Завідувач, завгосп

110.

Продовжити заміну освітлювальних приладів на енергозберігаючі

2012-2017

Завгосп

 

Очікувальні результати: 

 • відповідність приміщень та території  ДНЗ «Берізка» сучасним санітарно-гігієнічним, інженерно-технічним та пожежним вимогам умов навчання та життєдіяльності;
 • оновлення матеріально-технічної бази ДНЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 17.12.20 | Переглядів: 142 | Коментарів: 0

ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР:Надіслати

Copyright © 2012

ДНЗ №47 «Берізка»