72312 м. Мелітополь,
вул. Iнтеркультурна, 141,
т. 44-45-12.
Розклад роботи: 6:30 - 17:00,
з понеділка по п'ятницю

Програма розвитку ДНЗ № 47 на 2017-2021 рр.

Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області

Дошкільний навчальний заклад № 47 «Берізка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

ДНЗ № 47 «Берізка» протокол № 1 30.08.2017

                                                                                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач ДНЗ № 47

                   Чалухіді Л.М.                                                                                                                      _______ С.М. Ганжа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

дошкільного навчального закладу

№ 47 «Берізка»

комбінованого типу

Мелітопольської міської ради

Запорізької області

на 2017-2021 р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Мелітополь

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

Вступ                                                                                                 3-4

 

1

Паспорт Програми розвитку ДНЗ №47                                         4-6

 

2

Проблемно-орієнтований аналіз стану ДНЗ № 47                       7-16

 

           

   SWOT-аналіз діяльності ДНЗ                     

 

3

Концепція   та стратегічна мета  розвитку ДНЗ №47                  17-18

 

4

Мета, завдання, пріоритетний напрямок                                      18-19

розвитку ДНЗ №47                                                                        

 

5

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення                        19

Програми розвитку

 

6

Очікувані результати реалізації Програми розвиту                    19

 

7

Блоки з реалізації завдань Програми розвитку                            20-24

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВСТУП

                  Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи  дошкільної освіти, яка має бути максимально адаптована до змін, що відбуваються в економіці та суспільстві.

                 Дошкільна освіта як перша самоцінна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські та національні цінності.

                 Перспективний план розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ.

                 Планування розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ до 2021 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності ДНЗ, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах міста.

                 Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу ДНЗ, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

                 Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

                   Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до змінюючих зовнішніх умов прискорює процес оновлення діяльності в ДНЗ. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності дошкільного навчального закладу потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

                 На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

                   Програма розвитку дошкільного навчального закладу №47 «Берізка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - ДНЗ №47) спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

                 Програма є  управлінським документом, який визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників навчально-виховного процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

                     Програму розроблено за участю членів колективу ДНЗ, батьків під керівництвом завідувача ДНЗ Чалухіді Л.М та вихователя-методиста

Поліщук О.А.

 

 

ПАСПОРТ   ПРОГРАМИ  РОЗВИТКУ  ДНЗ  №47 «Берізка»

Найменування Програми

Програма розвитку дошкільного навчального закладу №47«Берізка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі Програма)

Розробники Програми

Завідувач ДНЗ №47 – Чалухіді Людмила Михайлівна,

вихователь-методист - Поліщук Оксана Анатоліївна,

робоча група зі створення програми

Виконавці Програми

Адміністрація та педагогічний колектив ДНЗ №47, батьківська громадськість, соціальні партнери  ДНЗ №47

Науково-методичні основи розробки Програми

Конституція України,

закони України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,  Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття),  Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 рр., Положення про дошкільний навчальний заклад, Національна доктрина розвитку освіти, Конвенція про права дитини,  Закон України «Про освіту» (1991)

 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження

Концепція національно-патріотичного виховання (2009)

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності (2000)

Концепція громадянської освіти та виховання дітей і молоді в Україні (2012)

Концепція Загальнодержавної цільової програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 рр.;

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 )

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015)

Лист МОНУ від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»,

 Базовий компонент дошкільної освіти,  програма розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки», «Оберіг», програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. Трофименко Л.І.), нормативні акти України з питань освіти.

Структура Програми

Вступ

І. Паспорт Програми

ІІ. Проблемно - орієнтований аналіз стану ДНЗ №47. SWOT- аналіз діяльності.

 ІІІ. Концепція   та стратегічна мета розвитку дошкільного закладу

ІV. Мета, завдання, пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу

V. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми

VІ. Очікувані результати

VІІ Блоки

Основні етапи та форми обговорення і прийняття Програми

1 етап - розробка Програми розвитку дошкільного навчального закладу, визначення основних стратегій, заходів; виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) ( жовтень 2016)

2 етап- формування структури Програми (грудень 2017)

3 етап - написання блоків (лютий-квітень 2017 р)

4 етап - погодження на засіданні педради (травень 2017)

5 етап - громадська експертиза Програми (травень-серпень 2017) 

6 етап - затвердження на педраді ДНЗ (серпень 2017)

Головні цілі Програми:

 

 •  створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;
  • забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;
  • здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
  • удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;
  • підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ДНЗ методів та засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій; 
  • створення оновленого відповідно до вимог часу програмно-методичного забезпечення закладу;
  •оптимізація роботи з батьківською громадськістю;
  • модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.
  •створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей  та дітей з особливими потребами.

Принципи роботи за Програмою:

 

. нормативності (у роботі керуватися основними законодавчими та нормативними документами);

· динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);

· комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільним закладом);

· колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності дошкільного закладу;

· рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі).

 

Загальні характеристики  дошкільного навчального закладу №41

 

 

Здатність ДНЗ №47 до постійного самовдосконалення:

   Прозорість - відкритість та загальнодоступність ресурсів з інформацією про  діяльність  ДНЗ.

   Мобільність і гнучкість - здатність бути адаптивною до освітніх потреб, батьків, громадських інститутів, ринку праці та освітніх послуг;

   Інноваційність - спрямованість на пошук нових шляхів і засобів вирішення проблем, які виникають у зовнішньому соціумі, і внутрішніх - у самому закладі.

Основні етапи реалізації Програми

 

І етап -  2017-2018 рр. Організаційно-мобілізаційний:

- діагностика наявних ресурсів, пошук умов для реалізації та виконання Програми.

II етап - 2018-2020 рр. Експертно-пошуковий:

- апробація нововведень,  впровадження їх в освітньо-виховний процес дошкільного навчального закладу

III етап - 2020-2021рр. Підсумково-узагальнюючий:

- підведення підсумків і співвіднесення результатів діяльності з цілями і завданнями за основними напрямами реалізації Програми

Термін дії Програми

2017-2021 рр.

Блоки з реалізації Програми розвитку дошкільного навчального закладу №47

 

 -Інклюзивне, розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище;

-Кадрове забезпечення закладу освіти;

- Освітнє середовище як  простір безпечний для дитини;

- Управлінська діяльність,  стратегічні пріоритети;

- Педагогічне партнерство: дитячий садок - сім’я.

Порядок

управління реалізацією Програми розвитку ДНЗ №47

Управління і коректування програми здійснюється Радою ДНЗ № 47

 

 

Моніторинг результатів реалізації завдань Програми розвитку ДНЗ №47

Моніторинг здійснюється щорічно в червні.

Форма - звіт завідувача про результати виконання Програми розвитку

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування;                   Участь батьків і громадськості у незалежному оцінюванні якості освіти

 

 

 

ІІ.   ПРОБЛЕМНО - ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ДНЗ №47

Інформаційна довідка про заклад

Повна назва

 

Дошкільний навчальний заклад №47 «Берізка»  комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області

Юридична адреса

72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна,141, телефон 8(0619) 44 – 45 – 12  

 E-mail: sadokber.47@gmail.com

 Сайт: http://berizka.zp.ua/charity

 

Заснований

19 травня 1979 року         

Засновник

завод ім. Воровського

Форма власності

комунальна

Освітня модель

стандартна, виконує замовлення держави.

Фінансування

державне, з елементами асигнування, передбаченого    Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад

Тип організаційної

 структури:          

лінійний (ієрархічна підпорядкованість всіх структурних ланок адміністратору/завідувачу)

Мова навчання

   українська

Режим роботи :

З 06.30 до 17.00, п’ятиденний,

група продовженого дня - 6.00 – 18.00

Проектна потужність

220 місць

Кількість груп та дітей

станом на 10.09.2016

11; груп переддошкільного віку – 3 (64дітей);

груп дошкільного віку – 7(150 дитини);

груп компенсуючого типу – 1 (16 дітей);

 

Середня наповнюваність дітей станом на 10.09.2016

24 дітей в групі переддошкільного віку,

21 дітей - в групах дошкільного віку

 

 

Соціальний паспорт дошкільного закладу станом на 01.01.2016р

 

 

Всього дітей – 231;

Кількість дітей – сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування – 0; опіка-2

Кількість дітей – інвалідів – 0;

Кількість багатодітних сімей – 8;

 

Кадрове забезпечення дошкільного навчального закладу

Всього працівників  - 60, із них:

педагогічний персонал - 30;

медичний персонал - 2; обслуговуючий персонал  - 28.

 

 Дошкільний навчальний заклад №47 «Берізка» комбінованого типу  Мелітопольської міської ради Запорізької області - далі ДНЗ №47   був підпорядкований заводі імені Воровського, в  1995 році переданий в комунальну власність Мелітопольської міської ради.

Поруч з дошкільним закладом №47 «Берізка» функціонують  загальноосвітні школи № 11 та №3.  

Дошкільний навчальний заклад має статус ДНЗ (ясла-садок) комбінованого  типу.

Дошкільний навчальний заклад  №47 «Берізка»  призначений для дітей віком від 2 до 6(7) років, які проживають у районі і поза району Новий Мелітополь, орієнтований на виховання та навчання всіх вихованців відповідно  до їх  індивідуальних, вікових, психологічних, інтелектуальних особливостей, освітніх потреб  та можливостей шляхом створення у ньому сприятливих умов для розумового, морального, трудового, емоційного, фізичного розвитку.

ДНЗ №47 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний заклад України та власним Статутом, затвердженим рішенням 16 сесії Мелітопольської  міської ради Запорізької області VІІ скликання 8/9 від 30.09.2016р.

 Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до електронної реєстрації, згідно заяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини. Дані про дітей та їхніх батьків зберігаються у електронній базі даних програми «Курс: Дошкілля». Аналіз набору дітей та комплектування груп  свідчать про те, що останні 5 років заклад  не має проблем з набором дітей. Це дозволяє констатувати наявність позитивного іміджу закладу серед батьків міста.

                Попередня програма розвитку ДНЗ №47 на 2012-2017р.р. ґрунтувалася на ідеї розвитку і  була спрямована на забезпечення повноцінного розвитку національного типу особистості у контексті реалізації основних ліній Базового компоненту дошкільної освіти, на задоволення запитів батьків через інтеграцію суспільного і родинного виховання, впровадження інноваційних технологій розвитку дитини.

Запорукою успішної та продуктивної діяльності дошкільного навчального закладу є узгодженість основних напрямів та пріоритетів розвитку освітньої системи закладу з пріоритетами розвитку освіти на державному, регіональному та міському рівні.

Виконанню завдання Програми щодо розвитку мережі додаткових освітніх послуг адміністрацією дошкільного навчального закладу надано відповідної уваги. У закладі функціонують гуртки, спрямовані на реалізацію варіативної складової Базового компоненту: «Шахове королівство», гурток вивчення іноземної мови «Розумники», зображувальної діяльності «Райдуга», театральний гурток «Маленькі артисти», вокальний «Соловейко» .

     Реалізацію Базового компонента освіти в усій багатоманітності варіативних освітніх програм педагогічний колектив здійснює через впровадження програм: освітньої  програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» (до 2016/2017 н.р.), програми розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг» (з  2016/2017 н.р.), програмно-методичного комплексу «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. Трофименко Л.І.).

         З метою досягнення якісного результату освітньої роботи, забезпечення виконання державного стандарту дошкільної освіти яким в Україні є Базовий компонент, методичною службою ДНЗ під керівництвом вихователя-методиста Поліщук О.А. та динамічною групою вихователів було створено власне методичне забезпечення освітнього процесу (перспективно-тематичне планування, циклограма діяльності впродовж дня, розробки тематичних тижнів, тижнів національної культури).

         Про ефективність виконання Програми свідчить зростання особистісних досягнень учасників освітнього процесу.

У період з 2012 по 2017 рік у дошкільному навчальному закладі відбувались зміни у якісному складі педагогічних працівників. Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 30 педагогів, з них 25 (83%) – мають вищу освіту, 18 (60%) – фахову освіту, 5 (16)- мають середньо-спеціальну освіту.

Аналіз складу педагогічних працівників за   кваліфікаційними категоріями наступний:

Категорія

2012 (%)

2016 (%)

Динаміка

Спеціаліст вищої категорії

3 (12%)

5 (17%)

+2(5%)

Спеціаліст І категорії

5 (18%)

5 (17%)

0

Спеціаліст ІІ категорії

2 (8%)

6 (20%)

+4(12%)

Спеціаліст

10 (37%)

7 (23%)

-3 (14%)

Тарифний розряд                            

7 (25%)

7 (23%)

0

Пед. звання «вихователь-методист»

6 (22)

6 (20%)

0

Пед. звання «старший учитель»

1(8)

1 (3%)

0

За критерієм педагогічний стаж:

Вік

2012  (%)

2017 (%)

Динаміка

До 3 років

6(22%)

2 (7%)

- 4 (15%)

від 3 до 10 років

6 (22%)

10 (33%)

   +4(9%)

від 10 до 20 років

4 (15%)

11 (37%)

+ 7(22%)

від 20 до 30 років

9 (34%)

4 (13%)

-5(21%)

від 30 років  і більше

2( 7)

3 (10%)

+ 1 (3%)

Понад 86% педагогів мають стаж понад 5років.

Висновок: кадрова політика здійснюється у відповідності до нормативних потреб, суворо дотримується штатна дисципліна, забезпечується стабільність облікового складу. Однак, слід відмітити збільшення кількості педагогів передпенсійного.

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

 

 

Про результативність роботи усіх служб ДНЗ свідчить участь колективу та окремих його представників у різних конкурсах.  За останні декілька років колектив приймав участь в обласних та міських конкурсах, та отримав заслужені нагороди:

2013р., 2014, 2016р. – участь  міському конкурсі «Сузіря новорічних прикрас»

 • 2014р. – участь у Міжрегіональному конкурсі ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив»;
 • 2015- участь в обласному конкурсів проектів «Імідж ДНЗ» – І місце
 • 2015- участь в Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті»  – Лауреат І ступеня

Активні учасники творчої групи ДНЗ напрацювали чималий доробок:

 • вихователь Тітух О.Д. ППД за темою: «Закладання основ сюжетно-рольової гри в ранньому віці»;
 • вихователь Леконцева Н.І. ППД за темою: «Організація протипожежної роботи з дошкільниками»;
 • вихователь Чалухіді Л.М. ППД за темою: «Знайомство з національним костюмом, як засіб громадянського виховання дошкільників»;
 • вихователь Поліщук О.А. ППД за темою: «Використання пальчикових ігор для розвитку дрібної моторики пальців рук та мовленнєвої творчості дітей»;
 • вихователь Позднякова С.О. ППД за темою: «Ознайомлення старших дошкільників з казкою та ілюстраціями до неї як засіб розвитку художніх здібностей»;
 • музичний керівник  Понамарьова Л.П. ППД за темою « Розвиток музичних здібностей старших дошкільників при ознайомленні з національними мелодіями».
 • вчитель-логопед «Корекційна робота з дітьми з загальним недорозвиненням мови при усуненні міжзубного стигматизму свистячих»,
 • методично-практичний посібник для педагогів «Фізкультурні заняття на прогулянці» (вихователь Король О.С.);
 • проект « Загадковий світ Мелітопольщини» (вихователь Сушко Т.С.)

             Одним із пріоритетних напрямків роботи дошкільного навчального закладу Програмою розвитку ДНЗ №47 на 2012-2017 роки була визначена робота над формуванням соціально-горамадянської компетентності дошкільників.

Мотивації до особистісного і професійного розвитку педагогів сприяли педради, семінари-практикуми, круглі столи, тренінги, майстер – класи та творчі лабораторії, проведені в ефективній взаємодії членів педагогічного колективу. Впровадження інноваційних технологій: технологію розвитку творчої особистості (ТРВЗ), театр фізичного розвитку М,Є, Єфименка; технології саморозвитку М.Монтессорі; «Малятко – здоров’ятко» Н.Денисенко;  «Теорії винахідницьких завдань» Г.Альтшуллера; «Батьківської педагогіки» В.Сухомлинського; музично – педагогічної системи «Шульверк» Карла Орфа, інформаційно-комунікаційних технологій сприяло творчій самореалізації всіх учасників освітнього процесу.

Провідним засобом оновлення змісту та якості дошкільної освіти у формуванні соціальної компетентності дошкільника стала організація сучасного розвивального  середовища в ДНЗ, яке гармонійно  сприяло соціалізації дитини, вплинуло на всі аспекти її розвитку (модулі, творчі стінки, зонування груп, центри творчості, театральної, експериментально-пошукової діяльності, міні-музеї та куточки народознавства тощо).

Роботу над соціалізацією дитини дошкільника  педагогічний колектив веде, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, конкурси, змагання). Цікаві та змістовні заходи стали традицією закладу: «Фестиваль колядок і щедрівок», «День Святого Миколая», «День української письменності і мови» , Концерти до свята матері, «Весела Масляна»  збагачували досвід спілкування дітей, дали можливість самореалізуватися. Активна участь наших вихованців в театральній діяльності,  у акціях та різноманітних конкурсах сприяла формуванню соціальної активності та життєвої компетентності (міські конкурси читців, «Панночка(панок) національність», «Співочі дзвіночки», «Танцювальні зірочки», тощо).  

Результати діагностування соціально-громадянської компетенції дітей виявили сформованість  навичок соціально значимої поведінки, вміння проявляти громадянську позицію, виявляти такі якості як толерантність, повага до інших.

Педагогічний колектив закладу надає перевагу таким важливим аспектам  розвитку малюка:

 • розвиток вміння, навичок щодо розуміння іншої людини, співчувати, співпереживати;
 • виховання почуття власної гідності на основі національної приналежності;
 • формування  навичок взаємодії людей в колективі, суспільсьтві, толерантне ставлення до представників інших національностей
 • засвоєння  соціальних норм і правил для  функціонування в соціумі.

                 Завдяки компетентнісному підходу до розвитку особистості за результатами обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання з 42 випускників 2017 року: висока шкільна зрілість у 5(12%) дітей, достатня – 16(38%), середня – 21 (50%). Дітей, які мають низький рівень шкільної зрілості не виявлено. Випускник  нашого дошкільного закладу здатний доцільно застосовувати свої знання і досвід за нових обставин, долати нові зусилля для досягнення мети, поводитися оптимістично, домагатися успіху та визнання іншими однолітками, характеризується  збалансованістю  набутих знань, умінь та навичок, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки. Результати оцінки шкільної готовності випускників дошкільного закладу доводяться до відома батьків і передаються спеціалістам психологічних служб шкіл. Такий підхід у співпраці психологічної служби дошкільного закладу та шкіл міста став можливий завдяки узгодженій взаємодії педагогічних колективів. Резервом в роботі є подальша більш глибока діагностика розвитку дитини в дошкільному закладі  з метою надання рекомендацій щодо профілізації подальшого навчання в школі.

                 Гармонійна взаємодія педагогів ДНЗ із сім’єю
стала  запорукою повноцінності буття дитини, розкриття і реалізації її потенціалу, виходу на нові орбіти соціальної реальності. Залучення батьків до як традиційних форм, а саме,  проведення загальних та групових батьківських зборів, засідань ради закладу, групових та індивідуальних консультацій, Дня відкритих дверей, так і в рамках інноваційних форм -  робота   «Клубу успішного батьківства», «Школи професійної допомоги», інформування батьків про діяльність закладу за допомогою Інтернет-сайту, проведення семінарів-практикумів, продовження випуску періодичного видання дошкільного закладу

Працюючи у 2014-2016 н.р. над  впровадженням методу проектів як однієї з інтерактивних технологій   реалізації освітньої лінії БК «Дитина в світі культури», на  «Ярмарок педагогічних проектів» педагоги закладу представили понад 4 проектів патріотичної та народознавчої спрямованості,  в які були залучені не тільки діти, але й батьки. Це  демонструє інноваційні підходи у патріотичному вихованні дошкільників, згуртовує колектив, що дозволяє ще й вирішити завдання створення позитивного іміджу ДНЗ.

Вирішуючи  проблему модернізації освітньо-виховного процесу в  дошкільному  навчальному  закладі через ІКТ-компетентність педагогів,  методичною службою організовано плідну роботу творчої групи (керівник Ольшанська С.В),(2015-2017 н.р.), члени якої підготували та провели ряд заходів, заснованих на  чіткій диференціації рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога: консультації, майстер-класи, конкурси конспектів з використанням ІКТ, інтерактивні ігри діагностичного спрямування, які дали змогу на підвищити рівень ІКТ-компетентності педагогів закладу, що дозволило їм, у свою чергу, широко використовувати ІКТ-технології в організації роботи з дітьми, батьками та для самоосвіти. «Портфоліо педагога», «Портфоліо групи», навчальні презентації, власні відеофільми про життя дошкільників, активне функціонування веб-сайту ДНЗ, блогів спеціалістів, випуски власної газети  ««Berizkino.mel.ua» свідчать про якісні позитивні зрушення в процесі інформатизації  освітньо-виховного процесу в ДНЗ.

Аналіз виконання основних завдань Програми розвитку ДНЗ №47 на 2012-2017 роки встановив,  що у закладі відбулись певні  позитивні зміни. А саме:

 1. Позитивна динаміка сформованості  навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин.
 2. Збереження і зміцнення здоров'я вихованців, підвищення якості та ефективності медико-психолого-педагогічної допомоги, забезпечення соціальної справедливості та прав дитини на охорону здоров'я реалізуються у повному обсязі.
 3. Підвищилась фахова та професійна компетентність педагогів, покращився їх якісний склад.
 4. Активне  продуктивне впровадження інноваційних технологій в освітній процес дало змогу підвищити рівень шкільної готовності випускників ДНЗ.
 5. Створено творчу групу педагогів, здатних упроваджувати нові проекти, технології та брати участь у експериментах різного рівня.
 6. Підвищено якість освітніх та  додаткових послуг за  запитами батьків та населення мікрорайону.
 7. Надається практична допомога батькам в виховані та навчанні дітей, які тривало не відвідують заклад через консультпункт ДНЗ.
 8. Створенні оптимальні умови для навчання, виховання, оздоровлення, соціальної адаптації дошкільників.
 9. Здійснюється систематичне вивчення запитів сімей, мешканців мікрорайону, організована реклама нових видів освітніх, виховних, оздоровчих послуг.
 10. Активно використовуються інформаційно-комунікаційні технології у освітньо-виховному процесі та для здійснення освітньої, рекламної та просвітницької діяльності закладу.
 11. Активна, плідна співпраця з батьками та громадськістю дала змогу зміцнити та покращити матеріальну базу закладу, зміцнити  ділові зв'язки, намітилась тенденція до тісної взаємодії батьків та працівників закладу.

 

 

SWOT - АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ № 47

         З метою  виявлення сильних та слабких сторін діяльності ДНЗ № 47, а також виявлення  внутрішніх сильних та слабких сторін закладу, а також можливих загроз та можливостей було проведено SWOT - аналіз.   Процес SWOT-аналізу на основі діяльності ДНЗ № 47 формувався за допомогою блоків питань (напрямків діяльності):

 • організація освітньо-виховного процесу;
 • інноваційна діяльність;
 • маркетинг;
 • кадрова політика;
 • управління маркетингом;
 • фінансування;
 • модернізація матеріально-технічної бази.

SW  В основу методології аналізу діяльності дошкільного навчального закладу покладена теорія М. Портера про конкурентоспроможність організації у власній галузі. Процес SWOT-аналізу на основі діяльності дошкільного навчального закладу №47  базується на системі блоків питань, а саме: організація освітньо-виховного процесу, інноваційна діяльність, кадрова політика,  управління маркетингом, фінансування, модернізація матеріально-технічної бази. SWOT-аналіз діяльності дошкільної установи представлено в таблиці 1.

 

SWOT-аналіз сильних і слабких сторін

 

Напрямок діяльності

Потенційні внутрішні переваги

Потенційні внутрішні недоліки

Організація освітньо-виховного процесу

1. Гнучкість, диференціація педагогічного процесу

2. Висока мотивація освітнього процесу
3. Високоякісне навчання, виховання дітей дошкільного віку
4. Чітке календарне, перспективне планування освітньо-виховної роботи

1.Невідповідність науково-методичної бази сучасним стандартам
2. Недостатній рівень організації фізкультурно-оздоровчої роботи

Інноваційна діяльність

 1. Активний розвиток на шляху нововведень.
2. Вивчення, впровадження та поширення передового педагогічного досвіду вихователів.

3. Готовність педагогів до впровадження інновацій.

Відсутність фінансування для широкого впровадження та використання інноваційних технологій, альтернативних методик

Кадрова політика, управління персоналом

1. Ефективний менеджмент, перевага демократичного стилю спілкування
2. Високий рівень професійної компетентності персоналу
3. Моральна і психологічна згуртованість колективу
4. Низька плинність кадрів
5. Чіткість в розподілі обов’язків

1. Необхідність в додаткових штатних одиницях для відкриття інклюзивної  групи №4
2. Недосконале використання кваліметричних методів оцінки якості роботи персоналу

Управління маркетингом

1. Значний попит на додаткові освітні послуги
2. Позитивний імідж дошкільної установи в місті

Недостатня популяризація діяльності ДНЗ у засобах масової інформації та інформаційних виданнях, сайті ДНЗ.

Фінансування

Позитивні зміни в позабюджетному фінансуванні

Нестабільність бюджетного фінансування

Модернізація матеріально-технічної бази

Оновлення розвивального середовища в групових кімнатах ДНЗ

Недостатнє забезпечення комп’ютерною технікою, технологічним обладнанням, меблями

 

 

 

  Аналіз сприятливих можливостей та загроз для дошкільного навчального закладу №47

 

Можливості

Загрози

1. Високий рівень професійності працівників та якості послуг
2. Зростання готовності споживачів до отримання платних послуг
3. Розширення спектру додаткових послуг, з урахуванням запитів батьків або осіб, що їх замінюють.
4. Підвищення рівня конкурентоспроможності дошкільного закладу

5. Стимулювання праці педагогів за досягнення високих результатів.  

6. Розширення зв’язків з суспільством, пошук соціальних партнерів. 

7. Створення інформаційної мережі у ДНЗ 

1.Обмеженість фінансування.

2. Низький соціальний статус професії  вихователя у суспільстві та   

 низька заробітна плата
2. Зростання соціально-політичної нестабільності
3. Зміни в потребах споживачів

 

 

ПІДСУМКИ SWOT-АНАЛІЗУ РОБОТИ ДНЗ №47

 

 • Педагогічний колектив ДНЗ з високим професійним рівнем та творчим потенціалом готовий до апробації та впровадження в освітній процес інноваційних освітніх проектів і технологій, актуальних для розвитку  системи освіти.  Досвід роботи з батьками та соціальними партнерами є вагомим потенціалом  у розширенні умов для надання якісної освіти у відповідності до запитів суспільства.  
 • Сформована  відкрита, демократична система управління ДНЗ.
 • У ДНЗ створені задовільні умови для  виконання вимог БКДО, для якісної роботи усіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Навчальний план, розклад занять та циклограма освітньої роботи відповідають вимогам Санітарного регламенту.  Поглиблений медичний огляд, контроль та відстеження медичних показників сприяють позитивній динаміці у стані здоров'я вихованців.

           

На основі проведеного аналізу необхідно розробити заходи щодо підвищення ефективності виховного процесу в ДНЗ:

1. Удосконалення структури управління виховною системою в ДНЗ, визначити повноваження керівників структурних підрозділів (педпрацівники, медичний та обслуговуючий персонал) з урахуванням їх кваліфікації і особистих якостей.

2.  Виробити стратегію розвитку виховної системи ДНЗ на основі аналізу його слабких і сильних сторін.

3. Розробити інформаційну систему, що забезпечує ефективну комунікаційний зв'язок між педагогами, батьками, і адміністрацією.

4. Постійно підвищувати кваліфікацію педагогічного колективу, особливу увагу приділити підвищенню кваліфікації вихователів, сприяти навчанню у Вузах кадрів  з числа помічників вихователів.

 

 

 

 

 

 

ІІІ. КОНЦЕПЦІЯ   ТА СТРАТЕГІЧНА МЕТА

РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Планування розвитку дошкільного закладу до 2021 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед колективом закладу в нових економічних і соціокультурних умовах.

            Глибоке реформування дошкільного виховання, стратегічним завданням якого є створення належних соціально-економічних та морально-психологічних умов для повноцінного життя дитини, оптимального її розвитку й виховання, зміцнення здоров'я шляхом оновлення змісту, форм і методів виховання і розвитку дітей дошкільного віку є нагальною потребою сьогодення. У пошуках нової системи виховання на перший план висуваються гуманістичні ідеї та орієнтири, що ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботи про її розвиток.

         Такий підхід передбачає визнання кожного вихованця як унікальної особистості, його прав, ставлення до нього як до суб’єкта власного розвитку, опору у його вихованні на сукупність знань про людину та високий професіоналізм.

         Програма передбачає забезпечення реалізації права кожної дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і соціальний її розвиток, формування передумов навчальної діяльності.

         Ця програма розвитку є системою дошкільної освіти ДНЗ №47, віддзеркалюючи соціально-економічні запити батьків  в ситуації високого динамізму змін у суспільстві, глобалізаційних процесів, інтенсивного зростання високотехнологічних комунікацій і виробництв, кризових явищ, що гостро позначаються на якості життя населення села, перебуває у стані постійного пошуку шляхів актуального, прогнозованого, випереджувального реагування.

         Дана Програма розвитку  має на меті втілення державної освітньої політики, забезпечення конституційних гарантій дітям на здобуття якісної дошкільної освіти, орієнтування на визначення пріоритету розвитку дошкільника як особистості, оновлення педагогічного процесу учасниками якого є батьки, педагоги та діти; визначення стратегії діяльності ДНЗ як сучасного дошкільного закладу, у якому виховання та навчання наповнено гуманістичним змістом, зорієнтованим на безпосередній розвиток особистості дитини та її успішну соціалізацію, створення нової моделі освітнього процесу на основі особистісно-зорієнтованого підходу, створення умов для максимального охоплення дітей дошкільною освітою; надання батькам більш доступних, різноманітних і якісних  освітніх послуг; налагодження тісних зв’язків між дошкільною і початковою ланками освіти з метою підготовки дітей до навчання.

         Стратегічна мета закладу - забезпечення умов для гармонійного розвитку особистості дитини, забезпечення сприятливої психолого-педагогічної взаємодії дорослого і дитини, формування уявлення дитини про цілісний світ природи, як основи ціннісного ставлення до природного і соціального довкілля, свого місця в ньому, відповідальності за існування світу, своє життя і здоров'я, формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в соціумі.

ІV. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК

РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 47

         Виходячи з SWOT –аналізу діяльності дошкільного навчального закладу «Берізка» ми визначили мету Програми:

 -виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості, прилучення дітей до національних і загальнолюдських цінностей, захист інтересів і прав дитини, як особистості, забезпечення умов для індивідуального творчого розвитку.

Завдання:

- забезпечити якісне управління навчально-виховним процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;

- створити умови для формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі;

- створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;

- здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;

- удосконалити зміст науково-методичної роботи;

- оптимізувати роботу з батьками та громадськістю;

- створити оптимальні організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні навчально-методичні і матеріально-технічні умови для сталого функціонування ДНЗ;

- формування гармонійної особистості;

- формування основних форм загальнолюдської моралі;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості;

- створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку безперервної дошкільної освіти, розвитку їх творчих здібностей, нахилів;

- збереження і зміцнення фізичного і психічного здоровя.

   Пріоритетним  напрямком діяльності ДНЗ є:

створення сучасного освітнього простору у закладі для забезпечення якісної освіти дітям та розвитку власної професійної компетентності педагогів.

 Система виховних завдань:

- сприяння створенню розвивального середовища для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального);

- формування механізмів саморозвитку дітей, розширення свідомості, сприяння його свідомого існування;

- розвивати базові якості особистості дітей;

- здійснення навчання жити у злагоді з довкіллям та собою, адекватно реагувати на події, оптимістично ставитися до життя, відчувати себе захищеним;

- підтримка дитячої субкультури, збагачення дитячих видів діяльності;

- створення культурного середовища, сприяння становлення в дитини основ особистісної культури, залучення до світу національної та світової культури;

забезпечення гармонійного та особистісного розвитку, формування ціннісного ставлення до природи, культури, людей і до себе.

V. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 • Бюджетне фінансування.
 • Позабюджетне фінансування.
 • Цільові кошти (участь у конкурсах, грантах).
 • Ресурсне забезпечення реалізації Програми описані в розділі 6 «Основні заходи з реалізації Програми розвитку ДНЗ № 41 на 2017-2022 рр.».

 

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

         Очікуванні результати виконання програми:

- створення соціально сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти;

- сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

- сформований морально-духовний розвиток дитини,ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;

- раціональне використання освітніх інновації, ідей передового досвіду та розробка власних педагогічних технологій, що сприятиме підвищенню якості освітнього процесу;

- створення сприятливих умов для підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних кадрів;

- покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

- висока результативність надання додаткових освітніх послуг;

- забезпечення активної участі громадськості, батьків у формуванні освітньої політики закладу

 

VІІ. БЛОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

БЛОК І.  

Інклюзивне, розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище

Мета:

 • забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти;
 • забезпечення підготовки дітей до подальшого успішного навчання в школі;
 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку;
 • формування свідомого ставлення до власного здоров’я;
  • урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

 

№ з/п

 

Зміст заходів

 

Термін

 

 

 

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.

Забезпечувати   реалізацію   Закону   України   «Про

дошкільну освіту» у частині забезпечення обов’язковості  здобуття дошкільної освіти  дітьми

п’ятирічного віку.  Здійснювати зарахування дітей до

закладу  освіти   відповідно   до   «Загальнодержавної

електронної реєстрації дітей».

2017-2021

Всі учасники

 

 

освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Створити належні умови для обов’язкового здобуття

2017-2021

Завідувач, заступник

 

дітьми 5-річного віку дошкільної освіти.

 

завідувача

 

 

 

 

 

 

 

господарства

3.

Забезпечувати  системну  організаційно-методичну  та роз’яснювальну   роботу   серед   працівників   щодо забезпечення  права  на  освіту  дітям  з  особливими потребами.

2017-2021

Завідувач, вихователь

 

 

– методист,

 

 

педагогічні

 

 

працівники

4.

Впровадження  інклюзивної  освіти  в  заклад  освіти.

2017-2021

Всі учасники

 

Розвивати зв’язок з родинами вихованців з особливими освітніми потребами, залучати їх до команди фахівців з  розроблення  індивідуальної програми  розвитку  та іншої необхідної підтримки під час навчання.

 

освітнього процесу

 

 

 

 

програми  розвитку  та іншої необхідної підтримки під час навчання.

 

 

 

 

 

5.

Підтримувати    зв’язки    з    інклюзивно-ресурсним

2017-2021

Завідувач, вихователь

 

центром,  залучаючи  його  фахівців  до  розроблення

 

– методист,

 

індивідуальних   програм   розвитку,   консультацій

 

педагогічні

 

педагогів  закладу  для  надання  якісного  психолого-

 

працівники

 

педагогічного супроводу учнів в освітньому процесі.

 

 

6.

Забезпечити  умови  ефективної  реалізації  Базового

компоненту дошкільної освіти

2017-2021

Всі учасники

 

 

освітнього процесу

7.

Впроваджувати   в   освітній   процес   інноваційні

педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

2017-2021

Педагогічні

 

 

працівники

8.

Впроваджувати в педагогічний процес

 здоров’язберігаючі    технології    соціально-оздоровчі

проекти.

2017-2021

Педагогічні

 

 

працівники

 

 

 

9.

Забезпечувати

належний

стан

медичного

2017- 2021

Педагогічні

 

обслуговування дітей.

 

 

 

 

 

працівники

10.

Оновити систему оздоровчих заходів, які проводяться

2017-2021

Завідувач

 

в умовах ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

11.

Забезпечувати раціональне, збалансоване харчування

дітей   в   дошкільному   закладі   з   дотриманням

натуральних норм харчування та врахування віку та

типу груп.

2017-2021

Завідувач, сестра

 

 

медична старша

 

 

 

 

 

 

12.

Здійснювати контроль за якістю харчування   та

медичного обслуговування дітей   різних вікових

категорій, відповідно до потреб розвитку.

2017-2021

Сестра медична

 

 

старша, працівники

 

 

харчоблоку

 

 

 

 

 

13.

Забезпечити харчування дітям пільгових категорій.

2017-2021

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК ІІ.  

Кадрове забезпечення закладу освіти

Мета:

 • оптимізація кадрового забезпечення закладу дошкільної освіти;
 •   оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників;
 •   підготовка та підтримка компетентного педагога

№ з/п

 

Зміст заходів

 

Термін

 

 

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.

Формувати  штат  закладу,  залучаючи  кваліфікованих

2017-2021

Завідувач

 

педагогічних  та  інших  працівників  відповідно  до

 

 

 

штатного розпису та освітньої програми

 

 

 

2.

Забезпечити

100%

володіння

педагогічними

2017-2021

Завідувач, вихователь-

 

працівниками

ЗДО

інноваційних

технологій   та

 

методист,

 

впровадження їх навчально-виховний процес.

 

педагогічні

 

 

працівники

 

 

 

 

 

 

3.

Здійснювати

атестацію   педагогічних   працівників

2017-2021

Завідувач, вихователь

 

відповідно до Типового положення про атестацію.

 

методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Використовувати новітні  освітніх  технологій  та  форми  організації освітнього   процесу,   спрямовані   на   формування ключових   компетенцій   і   наскрізних   умінь вихованців відповідно до освітньої програми.

 

Завідувач, вихователь

 

2017-2021

методист, практичний

 

 

психолог, педагогічні

 

 

працівники

 

 

 

5.

Брати участь у конкурсах фахової майстерності серед

 

Завідувач, вихователь

 

педагогічних працівників навчальних закладів.

2017-2021

методист,

 

 

 

 

 

 

 педагогічні

 

 

 

 

 

 

працівники

6.

Забезпечувати

 

обов’язкове

проходження

 

Завідувач, вихователь

 

педагогічними

працівниками   закладу

курсової

 

методист

 

підготовки  у між  атестаційний  період  відповідно  до

2017-2021

 

 

перспективного плану.

 

 

 

7.

Мотивувати  працівників  до  якісної  роботи,  через

2017-2021

Завідувач, вихователь

 

систему  матеріального  та  морального  заохочення,  у

 

методист

 

тому числі педагогічних працівників до саморозвитку,

 

 

 

здійснення методичної ,інноваційної , дослідно-

 

 

 

експериментальної роботи

 

 

 

 

 

БЛОК ІІІ.  

Освітнє середовище як  простір безпечний для дитини

Мета:

 

 • створювати безпечні умови для перебування вихованців та працівників в закладі дошкільної освіти;

 

 • проводити роботу щодо профілактики та запобіганню дитячого травматизму;
 • навчати дітей правилам та нормам безпечної поведінки у довкіллі;
 • дотримуватись вимог санітарно-гігієнічних правил і норм;
 • створювати умови для здорового харчування;

 

               -створювати умови для безпечного використання мережі Інтернет.

№ з/п

 

Зміст заходів

Термін

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1

Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови в закладі

 

Педагогічні

 

освіти  для  догляду,  виховання,  навчання  та  розвитку

2017-2021

працівники

 

дітей

 

 

 

2.

Забезпечити розробку і виконання закладом освіти

 

Завідувач

 

комплексу заходів з охорони праці та правил безпеки.

2017-2021

 

3.

Проводити

навчання  працівників  з  охорони  праці  та

 

Завідувач

 

безпеки  життєдіяльності  відповідальних  за  технічний

2017-2021

 господарства

 

стан,  безпечну  та  економічну  експлуатацію  теплового

 

 

 

господарства

 

 

4.

Щорічно  проводити  перевірку  захисного  заземлення,

 

Завідувач

 

опору ізоляції, засобів індивідуального захисту

2017-2021

 господарства

 

 

 

5.

Встановити  в приміщеннях ЗДО протипожежну

2017-2021

          Завідувач

 господарства

 

 

сигналізацію.

 

 

6.

Щорічно   проводити   повірку,   перезарядку   засобів

 

Завідувач

 господарства

 

пожежогасіння.

2017-2021

 

7.

Здійснювати санітарно-технічну розчистку

 

 

 

зелених насаджень та зрізування аварійних дерев

2017-2021

Завідувач

 господарства

8.

Проводити профілактичні бесіди з безпеки

 

Педагогічні

 

життєдіяльності.

2017-2021

працівники

9.

Проводити атестацію робочих місць за умовами

2017-2021

Відповідальні особи

 

праці (1 раз на п’ять років)

 

 

10.

Забезпечити проведення планових медичних

 

Сестра медична

 

профілактичних оглядів працівників закладу.

2017-2021

старша

11.

Проводити

тематичні  тижні  знань  безпеки

 

Вихователь -

 

життєдіяльності та безпеки дитини

2017-2021

методист

12.

Працювати

над    здоров’язбережувальним

2017-2021

Всі учасники

 

середовищем в закладі дошкільної освіти.

 

освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК ІV.

Педагогічне партнерство: дитячий садок - сім’я

Мета : 

створення дієвої моделі співпраці дошкільного закладу і батьківської громадськості, піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу  з батьками.

 

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Продовжити роботу батьківського клубу «Успішного батьківства» для популяризації знань з родинної педагогіки, досвіду взаємозв’язку сім’ї і школи, виховання громадянського становлення особистості, формування здорового способу життя тощо

2017-2021

Вихователь-методист

2.

Сприяти участі батьків у розв’язанні актуальних проблем дошкільного закладу

2017-2021

Завідувач

3.

Забезпечувати ефективну співпрацю з  батьківським комітетом  

2017-2021

Завідувач

4.

Продовжити традицію проведення батьківських конференцій, психолого-педагогічних тренінгів, зустрічей

2017-2021

Завідувач, вихователь-методист

5.

Залучати батьків до участі в освітньо-виховному процесі, розвагах, святах

2017-2021

Завідувач, вихователь-методист

6.

Сприяти ефективній діяльності Ради ДНЗ

2017-2021

Завідувач

 

БЛОК V

Управлінська діяльність,  стратегічні пріоритети

 

Мета:

 

створити та підтримувати атмосферу довіри, інформаційної прозорості, конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та громадою

 

№ з/п

 

 

Зміст заходів

 

 

 

Термін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.

Здійснювати  річне  планування  та  відстеження  його

2017-2021

Завідувач,

 

результативності відповідно до стратегії розвитку та з

 

вихователь - методист

 

урахуванням освітньої програми закладу

 

 

 

 

2.

Щорічно здійснювати самооцінювання якості освітньої

2017-2021

Завідувач

 

діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Утримувати у належному стані будівлі,

приміщення,

2017-2021

Заступник завідувача

 

обладнання закладу освіти

 

 

 

 

 

господарства

4.

Створити

у

закладі

систему

інформаційного

2017-2021

Завідувач

 

забезпечення

тому

числі

 

електронний

 

 

 

документообіг)  та  автоматизоване  середовище  для

 

 

 

роботи з даними.

 

 

 

 

 

 

 

5.

Сприяти   та   забезпечувати   необхідні   умови   для

2017-2021

Завідувач

 

діяльності

 

різноманітних

форм

 

громадського

 

 

 

самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

6.

Створити

умови    для    формування    відкритого

 

Завідувач

 

освітнього  середовища  через  залучення  учасників

2017-2021

 

 

освітнього   процесу   до   різноманітних   суспільно-

 

 

 

значущих  заходів  поза  межами  закладу:  фестивалі,

 

 

 

екскурсії, відвідування установ культури тощо.

 

 

 

7

Створити

психологічно  комфортне

середовище

яке

2017-2021

Завідувач

 

забезпечує

 

конструктивне

спілкування   учасників

 

 

 

освітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємної

 

 

 

довіри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Оприлюднювати інформацію про свою діяльність на

2017-2021

Завідувач

 

відкритих загальнодоступних ресурсах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Виконання заходів щодо реалізації Програми передбачає як бюджетного, так і додаткового фінансування і буде реалізовано в ході статутної діяльності ДНЗ.Програма розвитку ДНЗ№ 47 «Берізка» буде реалізована шляхом послідовного включення запланованих дій до щорічних планів роботи.

            Проміжні підсумки реалізації програми  підводитимуться щорічно на конференції колективу та батьків (публічна доповідь завідувача).

            Загальні підсумки реалізації програми будуть підведені у 2021 році шляхом публічного звіту колективу ДНЗ про виконання Програми розвитку перед громадськістю та батьками, публікацій в педагогічній та періодичній пресі,  випуску збірнику творчих досягнень педагогів навчального закладу.

 

 

 

Дата: 17.12.20 | Переглядів: 906 | Коментарів: 0

ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР:Надіслати

Copyright © 2012

ДНЗ №47 «Берізка»